Daily Archives: 20 февруари 2009

ЕК започва процедура по закона за адвокатурата, предупреждава за данъчното облагане на чуждестранни облигации

Европейската комисия смята, че някои разпоредби от българския Закон за адвокатурата биха могли да представляват нарушение на предвидената в член 43 от Договора за ЕО свобода на установяване на адвокати и адвокатски дружества в България. Според ЕК някои разпоредби „изглежда нарушават и Директива 98/5/ЕО“ (това твърдя и аз), чиято цел е да улесни трайното практикуване на професията на адвокат в държава-членка, различна от държавата, в която е придобита правоспособността.

Комисията проучва по-конкретно следните аспекти:

– изискването за националност за получаване на правоспособност на български адвокат;

– факта, че адвокатите от Общността и българските адвокати не се ползват от еднакви права при извършването на дейността си;

– факта, че съществуват пречки пред установяването на адвокатски дружества от Общността в България;

– правилото, с което на адвокатите и адвокатските дружества от Общността се забранява да използват в България наименованията на адвокатските си дружества.
В нова процедура ЕК иска официално от България да промени данъчните си разпоредби, съгласно които доходи от български държавни, общински и корпоративни облигации са освободени от данък, докато за облигации от същия вид, издадени в чужбина, такова освобождаване не се предоставя. Комисията счита, че тези правила са несъвместими с Договора за ЕО, който гарантира свободното движение на капитали.

Мерки за надзор на платежните системи в евросистемата

Европейската централна банка публикува днес документа „Eurosystem oversight policy framework“. В него е описана ролята на евросистемата в областта на надзора – наблюдение и оценка на платежните системи и системите за сетълмънт.

Направен е преглед на съществуващите методи и инструменти, които евросистемата използва в областта на надзора на платежните системи. Посочено е разпределението на правомощията в рамките на евросистемата, както и мястото на дейността на евросистемата в глобален контекст.

Нови годишен доклад за резултатите в областта на вътрешния пазар

Според последния доклад на Европейската комисия за напредъка в областта на вътрешния пазар едва 1 % от директивите в областта на вътрешния пазар с изтекли крайни срокове за транспониране все още не са въведени в националното законодателство.

Най-много случай на открити нарушения имат Италия и Испания.