Daily Archives: 25 февруари 2009

Отговорът на ЕС на икономическата криза: разнопосочен и разединен

EU Observer съобщава, че някои държави членки са започнали да се оплакват от разнопосочните реакции на ЕС към икономическата криза, и по-конкретно от организирането на срещи на високо равнище между ограничен кръг държави членки.

Пример за това е срещата на държавите членки на ЕС, участващи в Групата на 20 водещи държави (Г20). С цел да не отидат твърде далеч, участниците в тази среща не приеха общо изявление след края на срещата.

Сега се оказва, че държавите членки на ЕС от Източна Европа организират своя мини среща на върха, за да координират своите позиции преди извънредната среща на ЕС за икономическата криза на 1 март.

Надявам се, че тази мрежа от предварителни срещи по-скоро ще подпомогне работата на срещата на върха на ЕС, отколкото да обезкуражи вземането на решения.

Неуспех на преговорите между Словения и Хърватска

Преговорите между словенския министър-председател Борут Пахор и неговия колега от Хърватска Иво Санадер не постигнаха съгласие при срещата си на 24 февруари в словенския град Мокрице относно съществуващия териториален спор.

В EurActiv се посочва интересна идея на анонимен евродепутат – Хърватска доброволно да се откаже от правото на вето при бъдещи разширявания поради двустранни спорове, опитвайки се по този начин да заобиколи блокирането на преговорите за присъединяване от Словения.

Въпросът с този спор между Словения и Хърватска е много сериозен и ми напомня за възражението на Гърция срещу името на Република Македония. И в двата случая се оспорват елементи на държавния суверенитет (територия и конституционното наименование на страната, съответно). И Гърция, и Словения имат предимство в спора, защото присъединяването към ЕС не е възможно без единодушие на текущите държави членки. И в двата случая по подобен начин се блокира и присъединяването към НАТО.

Решаването на подобни проблеми може да предостави данни за истинското сближаване на националните интереси.

Нови инициативи за предотвратяването на бедствията и намаляването на рисковете

Европейската комисия представи днес две съобщения свързани с бедствията: подход на ЕС за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия в рамките на ЕС и стратегия за подкрепа на ограничаването на рисковете при бедствия в развиващите се страни. Съобщенията, публикувани заедно, представляват първи опит да се установи по-стратегически подход по тези въпроси.

Съобщението за превенцията набелязва области, в които действията на ниво ЕС ще донесат повече ползи:
• създаване на ниво ЕС на регистър за съществуващата информация и най-добри практики;
• разработване на насоки за очертаване на рисковите и опасни зони;
• установяване на връзка между действащи лица и стратегии в целия цикъл на управление на бедствия посредством подобряване на квалификацията и повишаване на информираността;
• подобряване достъпа до системи за ранно сигнализиране и по-ефикасно направляване на общностните средства.

Съобщението за ограничаването на рисковете при бедствия определя следните приоритетни действия:
• укрепване на политическия диалог с развиващите се страни;
• включване на ограничаването на рисковете при бедствия в политиките и действията на ЕС и развиващите се страни, включително подкрепа от страна на ЕС за национални инвестиции в ограничаването на рисковете;
• разработване на регионални планове, първият от които е за Карибския басейн: подобни планове за действие ще включват например подкрепа за информационни кампании.

Повече гъвкавост за Структурните фондове

Европейската комисия обяви пакет от решения, чиято цел е да се даде възможност за по-голяма гъвкавост на държавите-членки при използването на структурните фондове.

Предвиждат се две конкретни мерки:

  • Удължаване на периода на финансиране за 385 от 555-те програми по линията на политиката на сближаване за периода 2000-2006 г. в случаите, когато средствата не са напълно използвани;
  • Увеличаване маржа на гъвкавост от 2% на 10% за управляващите органи при разпределянето на финансови средства между различни приоритети на т.нар. „приоритетни оси“.

Съдебна статистика на СЕО за 2008 г.

Съдът на ЕО публикува съдебната си статистика за 2008 г.

Статистиката за СЕО показва постоянна тенденция към увеличаване на броя на общностните съдопроизводства. Продължителността на делата по преюдициални запитвания възлиза средно на 16,8 месеца.

През 2008 г. Първоинстанционният съд приключва 605 дела, с 52 % повече спрямо 2007 г. (!), а броят на проведените през 2008 г. съдебни заседания се удвоява.