Daily Archives: 26 февруари 2009

ГВР за финансов надзор: без микро-пруденциален надзор за ЕЦБ

Групата на високо равнище за финансов надзор публикува дългоочаквания си доклад. Предедател на групата е Jacques de Larosière, а сред членовете са Leszek Balcerowicz и Otmar Issing.

Докладът първо анализира причините за финансовата криза. Една от основните причини, посочени в доклада е, че „ много ниските лихви в САЩ допринесоха за широко разпространен балон [в цените] на недвижимите имоти„. Докладът твърди, че „кредитната експанзия в САЩ беше финансирана чрез значителен приток на капитал от основните развиващи се страни с търговски излишък, и по-конкретно Китай„.

ГВР счита, че са допуснати фундаментални грешки при оценката на риска както от финансовите институции, така и от регулаторите и надзорните органи. Важна констатация на доклада е, че регулаторите и надзорните органи са фокусирали своето внимание върху пруденциалния надзор на микро равнище – по отношение на отделните финансови институции, и не са обърнали достатъчно внимание ма системните рискове от свързани хоризонтални шокове на макро равнище.

Докладът предлага някои контрациклични мерки:
– въвеждане на динамично провизиране или контрациклични резерви на банките в „добри времена“ за ограничаване на кредитната експанзия и по този начин да облекчи процикличните ефекти в „лоши времена“;
– по-рестриктивни правила за съотношението стойност на кредита – стойност на инвестицията (т.е. размера на самоучастието);
– промяна на данъчните правила, които прекомерно насърчават търсенето на активи.

ГВР счита, че регулаторната рамка на Basel 2 се нуждае от основно преразглеждане. Докладът препоръчва:
активите на банковата система да се анализират не само количествено, а и качествено;
• да се прилагат по-строги правила за извънбалансови операции;
• ЕС трябва да определи ясна, обща и разбираема дефиниция на понятието „собствени средства“.

По отношение на агенциите за кредитен рейтинг се препоръчва основен преглед на техния бизнес модел, тяхното финансиране, както и възможността за разделяне на дейностите по определяне на рейтинг от консултантските дейности. Докладът изисква постепенно да се намали използването на рейтинги и рейтингова информация във финансовите регулации.
Някои от другите важни предложения включват:
• поне една добре капитализирана централна клирингова къща в ЕС за кредитни деривативни контракти (credit default swaps);
определянето на бонусите за мениджънта на финансовите институции да се определя на многогодишна база, разпределяйки бонусите през целия цикъл;
Схемите за гарантиране на влоговете в ЕС да се хармонизират и в най-добрия случай да бъдат предварително финансирани от частния сектор.

ГВР посочва, че „групата поддържа разширяването на ролята на ЕЦБ в пруденциалния надзор на макро равнище, но не подкрепя каквато и да е роля за ЕЦБ в пруденциалния надзор на микро равнище [по отношение на отделните финансови институции]“. Докладът предлага създаването на нов орган към ЕЦБ – Европейски съвет за системния риск, на мястото на Комитета за банков надзор. Задачите на новия орган според доклада следва да включват решения и препоръки относно пруденциалния надзор на макро равнище, отправяне на предупреждения за новопоявили се рискове, съпоставка на наблюденията относно макроикономическото развитие и пруденциалния надзор, и определяне на насоки по тези въпроси.

Общи разпоредби за конкурсите на EPSO

Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) публикува в Официален вестник Общите разпоредби приложими към конкурсите на общо основание.

Конкурсите на общо основание са процедури за подбор, които се организират от EPSO с цел съставяне на списъци на издържалите конкурс кандидати, от които европейските институции могат да набират персонал, отговарящ на техните потребности.

Общите разпоредби съдържат полезна информация за всеки, който желае да кандидатства в конкурс на EPSO.