Monthly Archives: март 2009

Де-солидаризация на НАТО?

Доклад на Rem Korteweg и Richard Podkolinski от Hague Centre for Strategic Studies твърди, че се наблюдава тенденция на де-солидаризация на НАТО.

Авторите посочват осем стратегически дилеми за Алианса:

 • Въздействието на прехода към многополюсна система и световната икономическа рецесия върху репутацията и способностите на НАТО, и увеличаване на световното търсене на сигурност;
 • Ролята на НАТО при недостиг на ресурсите;
 • Необходимостта за реакция от страна на НАТО на надпреварата във въоръжаването и преразглеждане на позицията за сдържане;
 • Желанието за увеличаване на стратегическите амбиции на Алианса;
 • Трудността да се постигне победа в Афганистан;
 • Разногласията относно стратегическата ориентация на НАТО;
 • Разнородни позиции относно разширяването на НАТО;
 • Несъгласието за отношенията с Русия.

Авторите смятат, че е необходима нова стратегическа концепция на Алианса, която да намери решения на посочените дилеми.

Крайни срокове за корекция на бюджетните дефицити

Европейската комисия предлага на Съвета крайни срокове за корекция на бюджетните дефицити на Гърция, Испания, Франция и Ирландия. ЕК също така предлага нов краен срок за корекция на бюджетния дефицит на Обединеното кралство.

Това е важна стъпка в процедурата за прекомерен дефицит. След като крайните срокове бъдат одобрени от Съвета, съответните държави членки ще имат 6 месеца, за да предприемат ефективни стъпки за бюджетната 2009 г., както и да посочат мерките, които са необходими, за да се коригира прекомерния бюджетен дефицит.

Тази процедура следва да се наблюдава много внимателно, защото ще ни предостави данни за практическата приложимост на Пакта за стабилност и растеж.

Чешкото правителство загуби вот на доверие

Чешкото правителство загуби вот на доверие в долната камара на чешкия парламент. Сега президентът Клаус трябва да проведе консултации за номиниране на ново правителство. Това може да се окаже трудно, защото долната камара на парламента е разделена почти наполовина от противостоящи партии.

EurActiv напомня, че случилото се не е прецедент – правителството на държавата, председателстваща Съвета на ЕС, е падало два пъти – през 1993 г. в Дания и през 1996 г. в Италия. От правна гледна точка няма повод за притеснение. Днес обаче Европейският съюз се нуждае от силно лидерство и чешкото правителство в оставка може да се окаже неспособно да осигури такова лидерство.

Лично аз съм най-притеснен за възможното въздействие върху чешката процедура за ратификация на Договора от Лисабон.

Европейският омбудсман: OLAF не зачита презумпцията за невиновност

Европейският омбудсман е постановил в решение, че OLAF не се е съобразил с презумпцията за невиновност при събирането на информация по текущо разследване.

Ключовият елемент от правния спор е относно следното изречение, включено в писма до работодатели на жалбоподателя:

„[Някои] елементи [от доказателствения материал] предполагат, че [X] е извършил сериозни нередности в качеството си на ръководител на екип по проекта [X], финансиран от ЕС.“

Омбудсманът счита, че инкриминиращият език, използван от OLAF в този случай не е необходим или пропорционален на посочената от OLAF цел за получаване на информация относно жалбоподателя. Според Омбудсмана OLAF не се е съобразил с презумпцията за невиновност.

Русия предупреждава ЕС за Украйна

Русия предупреди Европейския съюз за отношенията му с Украйна и заплаши да преразгледа собствените си отношения с ЕС. Министър-председателят на Русия определи плана за модернизация на украинската газопреносна мрежа като „необмислен и непрофесионален“.

Този коментар се добавя към досегашните критики на Русия към Източното партньорство като компонент от европейската политика на съседство.

Кодифициран регламент за търговската марка на Общността

Днес е обнародван кодифицирания Регламент (ЕО) № 207/2009 относно марката на Общността. Актът отменя досегашния регламент (ЕО) № 40/94 със същия предмет.

Доклад на Венецианската комисия за измененията на ЗСВ

Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) към Съвета на Европа публикува доклад за проекта за изменение на Закона за съдебната власт на Министерство на правосъдието. Както обикновено, докладът е много балансиран и е написан наистина експертно.

Докладът подкрепя като цяло предложенията на МП, но подчертава, че реформите следва да бъдат по-всеобхватни.

Важна критика в доклада е относно някои правомощия на прокуратурата, които „типично се откриват в традиционния съветски модел на „прокуратура“. Докладът също напомня възражението на Венецианската комисия относно факта, че 11 члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) се избират от Народното събрание с обикновено мнозинство. Авторите на доклада считат, че съсредоточаването на дисциплинарни правомощия във ВСС по отношение на съдии, прокурори и следователи остава проблематично.

Заключения от пролетното заседание на Европейския съвет

Заключенията от пролетното заседание на Европейския съвет са доста всеобхватни. Обощение на най-важните въпроси:

Икономическата криза

Съветът на ЕС ще да оцени ефективността на предприетите мерки, както и цялостното състояние във връзка със стабилността и функционирането на финансовите пазари, и ще докладва на заседанието на Европейския съвет през юни 2009 г. Европейският съвет счита, че докладът на групата на високо равнище относно финансовия надзор, председателствана от Жак де Ларозиер, представлява основа за действие за да се подобри регулирането и надзорът на финансовите институции в ЕС.

ЕС ще представи обща позиция на срещата на върха на Г20 в Лондон, настоявайки:

 • За приоритетно възстановяване функционирането на кредитните пазари и улесняване на притока от кредитни средства за икономиката;
 • Да се избягват всякакви форми на протекционизъм;
 • Да се осигури подходящо регулиране и надзор за всички финансови пазари, продукти и участници;
 • Да се провежда решителна борба с отклонението от данъчно облагане, финансовите престъпления, изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Енергетика и климат

Европейският съвет реши да продължи дискусиите си относно конференцията в Копенхаген по изменението на климата на своето заседание през юни 2009 г.

Европейска политика за съседство

Европейскияют съвет прие специална декларация с оглед на срещата на върха за поставяне на начало на Източното партньорство на 7 май 2009 г.

Удължаване на мандата на ЕК?

EurActiv съобщава, че най-вероятно мандатът на настоящата Европейска комисия ще бъде удължен, за да може ЕК да се справи с изхода от втория ирландски референдум за Договора от Лисабон. Идеята е, че ако ирландските гласоподаватели подкрепят референдума, ЕК ще работи за влизане на Договора от Лисабон в сила, както и за включване на правилото „една държава – един комисар“, което беше договорено с Ирландия през декември 2008 г. В случай, че ирландците отхново отхвърлят ратификацията, то ще продължи да се прилага Договора от Ница, което означава, че ще трябва да се търси нова институционална уредба за промяна на правилата за състава на ЕК (изискването е 26 комисари или по-малко, и справедлива ротация).

Това решение звучи по-просто, отколкото е. Първо, наистина ми се иска да видя правното основание за удължаване на мандата. Второ, дори и да има законосъобразно удължаване на мандата, ще съществува твърде голяма несигурност относно изхода от втория ирландски референдум. Това е доста опасно като се има предвид че и вторият референдум може да се провали. С оглед на разпоредбите на Договора от Ница, ще бъде наистина трудно за ЕК да изработи институционално решение в кратки срокове. Също така все още не можем да сме сигурни за съдбата на ратификацията в Чешката република и Германия.

Ето защо мисля, че разговорите за възможно решение по реда на Договора от Ница следва да започнат сега.

ЕП: държавите членки препятстват свободното движение на европейските граждани

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент обвинява в много критичен доклад държавите членки, че издигат много препятствия пред свободното движение на гражданите на Европейския съюз.

Докладът посочва, че са открити сериозни нарушения на основни права, например по отношение на правото на влизане и постоянно пребиваване на членове на семейството от трети държави и изискването към граждани на ЕС заедно със заявленията за постоянно пребиваване на такива членове да представят допълнителни документи, които не са предвидени в Директива 2004/38/ЕО.

Това е много важен въпрос, защото свободното движение на хора е важна предпоставка за икономическото развитие. Има и друго – свободното движение на гражданите на ЕС е тяхно фундаментално право. Съществува причинно-следствена връзка между упражняването на тези права и легитимността на Съюза.