Daily Archives: 5 март 2009

Първо решение по преюдициално запитване от България

Съдът на ЕО е постановил решение по дело C‑545/07 с предмет преюдициално запитване, отправено на основание член 234 ДЕО от Софийски градски съд (България), в рамките на производство по дело „Апис-Христович“ ЕООД срещу „Лакорда“ АД (благодаря на Ана Янкова за бързата реакция).

Решението е историческо, защото е първото по преюдициално запитване от български съд. Съдържанието на решението се отнася до специализирана правна уредба. По-важното е, че е извървян пътя от искането на националната юрисдикция до постановяване на решение от СЕО.

Както се казва, дано повлече крак (което до момента не се случва).

Общият доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 г.

Европейската комисия публикува Общия доклад за дейността на Европейския съюз, който разглежда събитията в Съюза през 2008 г. Общият доклад разглежда работата на всички институции и органи на Съюза и има за цел да представи обща картина на най-важните събития и ключовите тенденции, които характеризират дейността на ЕС през 2008 г.

ЕК: Необходима е цялостна реформа на финансовата система

В своето съобщение във връзка със срещата на върха на Европейския съвет от 19-20 март Европейската комисия предлага да се засилят координираните европейски мерки за борба с икономическата криза.

По отношение на финансовата система Комисията подкрепя основните принципи, изложени от групата Де Ларозиер, и настоява лидерите на ЕС също да ги подкрепят.

Що се отнася до подкрепата за реалната икономика, в приложение се обобщават 500 национални мерки и се стига до извода, че те като цяло съответстват на принципите, според които действията за възстановяване трябва да бъдат навременни, целенасочени и за определен период от време. Комисията призовава лидерите на ЕС да подкрепят ясни принципи за по-нататъшни действия, съобразени с единния пазар, отворената световна търговия, изграждането на нисковъглеродна икономика и възможно най-бързото възстановяване на устойчивите публични финанси.

Според ЕК ЕС трябва да даде единен тласък за подобряване на световната финансова и регулаторна система, като се съсредоточи върху:

• по-голяма прозрачност и отчетност;
• подходящо регулиране на всички финансови участници;
• преодоляване на трудностите, причинени от юрисдикции, които не оказват съдействие;
• насърчаване на международното сътрудничество в областта на надзора;
• и реформа на МВФ, Форума за финансова стабилност и Световната банка.