Daily Archives: 23 март 2009

Доклад на Венецианската комисия за измененията на ЗСВ

Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) към Съвета на Европа публикува доклад за проекта за изменение на Закона за съдебната власт на Министерство на правосъдието. Както обикновено, докладът е много балансиран и е написан наистина експертно.

Докладът подкрепя като цяло предложенията на МП, но подчертава, че реформите следва да бъдат по-всеобхватни.

Важна критика в доклада е относно някои правомощия на прокуратурата, които „типично се откриват в традиционния съветски модел на „прокуратура“. Докладът също напомня възражението на Венецианската комисия относно факта, че 11 члена на Висшия съдебен съвет (ВСС) се избират от Народното събрание с обикновено мнозинство. Авторите на доклада считат, че съсредоточаването на дисциплинарни правомощия във ВСС по отношение на съдии, прокурори и следователи остава проблематично.

Заключения от пролетното заседание на Европейския съвет

Заключенията от пролетното заседание на Европейския съвет са доста всеобхватни. Обощение на най-важните въпроси:

Икономическата криза

Съветът на ЕС ще да оцени ефективността на предприетите мерки, както и цялостното състояние във връзка със стабилността и функционирането на финансовите пазари, и ще докладва на заседанието на Европейския съвет през юни 2009 г. Европейският съвет счита, че докладът на групата на високо равнище относно финансовия надзор, председателствана от Жак де Ларозиер, представлява основа за действие за да се подобри регулирането и надзорът на финансовите институции в ЕС.

ЕС ще представи обща позиция на срещата на върха на Г20 в Лондон, настоявайки:

  • За приоритетно възстановяване функционирането на кредитните пазари и улесняване на притока от кредитни средства за икономиката;
  • Да се избягват всякакви форми на протекционизъм;
  • Да се осигури подходящо регулиране и надзор за всички финансови пазари, продукти и участници;
  • Да се провежда решителна борба с отклонението от данъчно облагане, финансовите престъпления, изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Енергетика и климат

Европейският съвет реши да продължи дискусиите си относно конференцията в Копенхаген по изменението на климата на своето заседание през юни 2009 г.

Европейска политика за съседство

Европейскияют съвет прие специална декларация с оглед на срещата на върха за поставяне на начало на Източното партньорство на 7 май 2009 г.