Monthly Archives: април 2009

Преговорите по директивата за работното време се провалиха

Преговорите между Европейския парламент и представителите на Съвета на ЕС за премахване на т.нар. „британско изключение“ в Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време, се провалиха.

Както посочва Европейският парламент, това е първият случай на провал на помирителната процедура в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения след Договора от Амстердам, който съществено разшири обхвата на тази процедура.

Въпросът може да стане още по-интересен, защото СЕО има доста негативно отношение към изключенията от задължителните ограничения на работното време (виж например случая SIMAP).

Пакет за опростяване на решенията за държавни помощи

Европейската комисия прие пакет за опростяване в областта на държавните помощи, който включва кодекс на най-добри практики и известие за опростена процедура.

Кодексът на най-добри практики излага подробно как трябва да бъдат провеждани на практика процедурите относно държавните помощи, по-специално по отношение на тяхната продължителност, прозрачност и предвидимост.

Опростената процедура има за цел да подобри разглеждането от Комисията на рутинни случаи, като например тези, които ясно съответстват на съществуващите хоризонтални инструменти или практики на Комисията за вземане на решения.

Годишен доклад на Европейския омбудсман за 2008 г.

Европейският обмудсман представя доклада си за 2008 г.

Омбудсманът е регистрирал 3 406 нови жалби през 2008 г., сравнено с 3 211 жалби през 2007. Почти 60% от всички жалби през 2008 г. са изпратени електронно – по e-mail или чрез формата за жалби на уебсайта на омбудсмана.
24% от жалбите са били от правомощията на обмудсмана. Въпреки това в почти 80 % от обработените случаи обмудсманът е успял да помогне на жалбоподателя чрез образуване на проверка, прехвърляне на случая към компетентен орган или съвет към кого да се обърне.

Повечето проверки, образувани през 2008 г., касаят Европейската комисия (66 %). Основните видове лошо управление според жалбите са липса на прозрачност, включително отказване на информация (36%), несправедливост, злоупотреба с власт (20%), незадоволителни процедури (9%), небрежност (8%), забавяне, което може да се избегне (8%), правна грешка (7%), дискриминация (5%), неуспех да се гарантира изпълнение на задълженията на държава-членка по чл. 226 ДЕО (5%).

Спешно заседание на Съвета за свинския грип

Чешкото председателство свиква спешно заседание на Съвета на ЕС във формат министри на здравеопазването, за да се оцени заплахата от разпространение на свинския грипи да координира общите европейски действия по въпроса.

Тук можете да прочетете на български някои от въпросите и отговорите на Световната здравна организация за свинския грип.

За сомалийския опит

Как мислите, дали икономиката на територията на Сомалия е по-добре или по-зле откакто там няма държава?

Оказва се, че е по-добре. Липсата на държава се отразява добре на икономиката, а и на хората. Вижте тези две статии: Somalia After State Collapse: Chaos or Improvement? и Better Off Stateless: Somalia Before and After Government Collapse

Повод за надежда?

Европейският парламент остро критикува България за лошо управление на еврофондовете

В доклада си относно окончателното освобождаване на Европейската комисия от отговорност за изпълнение на бюджета на ЕС за 2007 г., Европейският парламент остро критикува България за лошото управление на фондовете и програмите на ЕС.

Ето някои констатации на доклада:

„необходими [са] неотложни мерки за коригиране на слабостите в управлението на средствата на ЕС в България“

Комисията (…) замрази 250 000 000 EUR по програма ФАР, 105 000 000 EUR по САПАРД и 115 000 000 EUR по ИСПА в България; (…) окончателната загуба за България по програма ФАР възлиза на 220 000 000 EUR;“

„всички действия и мерки, предприети наскоро от България, трябва да бъдат последвани от надеждни структурни коригиращи действия и основна реформа на всички структури, които участват в управлението на средствата на Общността, като се гарантира правилното и навременно усвояване на средствата и високо равнище на прозрачност“

„[Парламентът] изисква от Комисията да му представи специален доклад относно състоянието на управлението и контрола на средствата на Общността в България, който да обхваща периода до 15 юли 2009 г.“

Когато дойдоха за мен

Днес ми се иска да ви припомня стихотворението от Martin Niemöller (1892-1984) за съдбата на онези, които не се изправят, за да защитят общите човешки ценности. Преди година и половина Нели Огнянова също ни го припомни със снимка.

Посвещавам това на всички, които отричат случващото се в България безобразие.

Оригинал на немски:

Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

Превод на български:

Когато нацистите дойдоха за комунистите,
Аз мълчах;
Не бях комунист.

Когато затвориха социалдемократите,
Аз мълчах;
Не бях социалдемократ.

Когато дойдоха за профсъюзите,
Аз мълчах.
Не членувах в профсъюз.

Когато дойдоха за евреите,
Аз мълчах.
Не бях евреин.

Когато дойдоха за мен
– вече нямаше кой да говори.