Daily Archives: 7 април 2009

Съветът окончателно прие пакета климат-енергетика

Съветът на ЕС формално прие пакета законодателни предложения „климат-енергетика“ и те вече могат да бъдат обнародвани в Официален вестник.

Обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на държавите членки

В Официален вестник е обнародвано Рамково решение 2009/315/ПВР относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки.

Основната цел на Рамковото решение е да се подобри обменът на информация относно присъди и, когато има наложени такива и са въведени в регистрите за съдимост на осъждащата държава-членка, относно наказанието лишаване от право да се упражнява професия, наложено на граждани на ЕС.

С Решение 2009/316/ПВР се установява и компютъризирана Европейска информационна система за съдимост (ECRIS).

Това е важно развитие на правната уредба и ще има сериозни последици в контекста на Рамково решение 2008/675/ПВР за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства.