Daily Archives: 30 април 2009

Преговорите по директивата за работното време се провалиха

Преговорите между Европейския парламент и представителите на Съвета на ЕС за премахване на т.нар. „британско изключение“ в Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време, се провалиха.

Както посочва Европейският парламент, това е първият случай на провал на помирителната процедура в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения след Договора от Амстердам, който съществено разшири обхвата на тази процедура.

Въпросът може да стане още по-интересен, защото СЕО има доста негативно отношение към изключенията от задължителните ограничения на работното време (виж например случая SIMAP).

Пакет за опростяване на решенията за държавни помощи

Европейската комисия прие пакет за опростяване в областта на държавните помощи, който включва кодекс на най-добри практики и известие за опростена процедура.

Кодексът на най-добри практики излага подробно как трябва да бъдат провеждани на практика процедурите относно държавните помощи, по-специално по отношение на тяхната продължителност, прозрачност и предвидимост.

Опростената процедура има за цел да подобри разглеждането от Комисията на рутинни случаи, като например тези, които ясно съответстват на съществуващите хоризонтални инструменти или практики на Комисията за вземане на решения.