Daily Archives: 5 май 2009

Кодифицирана директива за правната закрила на компютърните програми

Новата, кодифицирана Директива 2009/24/ЕО относно правната закрила на компютърните програми е обнародвана в Официален вестник. Директивата заменя Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми

Основното правило:

“Държавите-членки закрилят с авторско право компютърните програми като литературни произведения по смисъла на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения.”