Daily Archives: 15 май 2009

България се обезлюдява

Кратък доклад на унгарското Централно статистическо управление показва, че България е с най-лошия демографски дефицит в ЕС и бързо се обезлюдява.

Смъртността в България е най-висока в Европейския съюз, броят на ражданията е сред най-ниските и има нетна изходяща миграция от страната.

Препоръка за възнагражденията във финансовия сектор

Европейската комисия издаде Препоръка относно политиката на възнаграждения в сектора на финансовите услуги. Препоръката предлага оценката на резултатите да се осъществява за многогодишен период от време — примерно от три до пет години, за да се гарантира, че процесът на оценяване се основава на дългосрочните резултати и че фактическото плащане на основаващите се на получените резултати елементи на възнаграждението е разпределено през бизнес цикъла на дружеството.

Нова директива за енергийната ефективност на превозните средства

Новата Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства е обнародвана в Официален вестник.

Директивата изисква възлагащите органи, възложителите при обществени поръчки, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, при покупката на пътни превозни средства.