Daily Archives: 11 юни 2009

Европейската комисия представя визия за пространството на свобода, сигурност и правосъдие

Европейската комисия прие две съобщения, в които анализира действията на Европейския съюз в сферата на правосъдието и вътрешните работи през последните години и представя бъдещите си приоритети.

Комисията счита, че бъдещата програма трябва да бъде структурирана около четири основни приоритета:

Защита на правата на гражданите — Европа на правата

Пространството на свобода, сигурност и правосъдие трябва да бъде преди всичко единно пространство на защита на основните права, в което основна ценност представлява зачитането на личността и човешкото достойнство, както и спазването на другите права, провъзгласени в Хартата на основните права. Сферата на личния живот на гражданите ще бъде запазена отвъд националните граници, по-конкретно чрез защитата на личните им данни, ще бъдат взети предвид специалните нужди на уязвимите лица и ще се гарантира пълноценното упражняване на правата, свързани с гражданството, като правото на гласуване и правото на консулска защита.

Улесняване на живота на гражданите — Европа на правосъдието

Европейското пространство на правосъдие трябва да бъде изградено на солидни основи. Трябва приоритетно да се създадат механизми за улесняване на достъпа на лицата до правосъдие, за да могат да упражняват правата си навсякъде в Съюза. Що се отнася до договорните и търговските въпроси, това ще позволи да се предоставят на икономическите оператори необходимите инструменти, за да се възползват пълноценно от възможностите на вътрешния пазар. Трябва също да се подобри сътрудничеството между работещите в областта на правосъдието и да се мобилизират средства за премахване на пречките пред признаването на правните актове в други държави-членки.

Закрила на гражданите — Европа, която закриля

Трябва да се разработи стратегия за вътрешна сигурност, за да се подобри допълнително сигурността в Съюза и да се защитят по този начин животът и неприкосновеността на европейските граждани. Тази стратегия за действие предполага засилване на сътрудничеството по полицейски и наказателноправни въпроси, както и по-добре защитен достъп до европейската територия. По-специално, трябва да се предприемат по-решителни и по- координирани действия в борбата с организираната престъпност и борбата с тероризма.

Насърчаване на по-интегрирано общество за гражданите — солидарна Европа

През идните години важен приоритет ще бъде консолидирането и истинското осъществяване в сферата на миграцията и убежището на политика, която гарантира солидарност между държавите-членки и партньорство с трети държави. Трябва да бъде предоставен ясен и общ статут на законните имигранти. Необходимо е да бъдат развити по-силни връзки между имиграцията и нуждите на европейския пазар на труда, както и целенасочени политики на интеграция и образование. Трябва да бъде подобрено ефективното използване на наличните инструменти за справяне с неправомерната имиграция. Освен това е необходимо Съюзът да предприеме действия за създаването на обща система за предоставяне на убежище и да потвърди разделянето на отговорностите и солидарността между държавите-членки в тази област.

Европейско законодателство в процес на подготовка: статистика

Колегите от блога EU Law ми обърнаха внимание на Регистъра на законодателството на Общността в процес на подготовка. Тогава ми хрумна, че това е добър източник на статистически анализ за броя законодателни актове в процес на подготовка в различните области на общностното право.

Таблицата с резултатите изглежда така:

Общностно законодателство в процес на подготовка, май 2009 г.Общностно законодателство в процес на подготовка, май 2009 г.

Виждаме, че „Външни отношения” водят с 412 акта (главно двустранни споразумения с трети страни – 296 акта). Останалите водещи теми са „Земеделие” (110 акта), „Транспортна политика” (91 акта), „Индустриална политика и вътрешен пазар” (118 акта), „Околна среда, защита на потребителите и тяхното здраве” (138 акта) и „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие” (114 акта).

Разбира се, това не означава, че броят на актовете кореспондира с тяхната важност, но таблицата е добър инструмент за анализ на точките на напрежение в законодателния процес.