Daily Archives: 1 септември 2009

Нов регламент за фуражите

Новият Регламент (ЕО) № 767/2009 относно пускането на пазара и употребата на фуражи е обнародван в Официален вестник. Това означава, че производството, дистрибуцията и използването на фуражи вече се регулират от един регламент.