Daily Archives: 18 септември 2009

Борисов: името на комисаря е ясно, ресора – не

Премиерът Бойко Борисов е заявил, че името на следващия еврокомисар от България е ясно и одобрено от председателя на Европейската комисия. Г-н Борисов казва, че ресорът на комисаря не е ясен, защото „пазарлъкът е много голям”.

Министърът на външните работи Румяна Желева казва, че България е в неблагоприятна позиция по време на преговорите, защото „заради Механизма за сътрудничество и заради вътрешните си проблеми ние непрекъснато сме в положение да се обясняваме и да се защитаваме”.

Насоки на Европейския съвет за срещата на Г-20

Неформалният Европейски съвет на 17 септември 2009 г. приключи с този документ, наречен Agreed Language for the Pittsburgh G-20 Summit.

Някои основни послания:

  • Необходимо е да се определят и изпълнят по координиран начин стратегии за изход [от схемите за подпомагане на икономиките] веднага след възстановяването [им];
  • Важно е да се засили глобалното макроикономическо сътрудничество (…) основано на централната роля на МВФ;
  • Г-20 трябва да приеме глобално координирана система за макро-пруденциален надзор, основана на тясно сътрудничество между МВФ, Съвета за финансова стабилност и надзорните органи, при ефективен обмен на информация;
  • Всички държави от Г-20 следва да възприемат капиталовата рамка на Базел II;
  • Г-20 следва да определи обвързващи правила за финансовите институции за променливите възнаграждения [на ръководните служители], които правила да бъдат подкрепени от санкции на национално равнище;
  • Международният пазар на въглеродни емисии трябва да бъде разширен и реформиран чрез установяването и свързването на системи за търговия;
  • Г-20 трябва да разпознае необходимостта от бърз старт на международната подкрепа за отговор на спешните нужди от финансиране [във връзка с измененията в климата] в развиващите се и особено в най-малко развитите държави.

Ново ръководство за достъп до европейското законодателство

Ново ръководство предоставя основната информация относно официалните източници за законодателство – държавни вестници, консолидирано законодателство и законодателни бази данни. Ръководството покрива Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), Европейското икономическо пространство (ЕИП), както и всяка от държавите-членки на тези организации.

За съжаление ръководството е достъпно само на английски език.