Daily Archives: 11 ноември 2009

Нова среща на върха на ЕС на 19-ти ноември

Шведското председателство свиква нова среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС на 19 ноември, за да се реши въпроса за постовете на председател на Европейския съвет и върховен представител по общата външна политика и политиката на сигурност.

Срещата ще премине във формат вечеря на лидерите на ЕС и се организира след двуседмични консултации между Стокхолм и столиците на държавите-членки.

Полша има интересно предложение – да се проведе изслушване на кандидатите по време на срещата.

 

Приета е директивата Solvency II

Директивата относно предприемането и осъществяването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ или Solvency II) е приета от Съвета. Директивата ще предостави обща правна рамка на застрахователната и презастрахователната дейност в Европейския съюз.

Позитивен доклад за изпълнението на бюджета на ЕС за 2008 г.

Европейската сметна палата е изготвила цялостно позитивен доклад за изпълнението на бюджета на ЕС за 2008 г. Съществено е намалял процентът грешки в сектора „Земеделие и природни ресурси”.

За България основните забележки са относно управлението и контрола на фондовете за земеделие – както предприсъединителните фондове, така и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) след присъединяването.

 

Взаимно признаване на мерки за процесуална принуда

Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета установява правила за признаване на издаден от друга държава-членка акт за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане.