Daily Archives: 17 ноември 2009

България, Румъния и Гърция са най-корумпирани в ЕС

България, Румъния и Гърция са на дъното на класацията на индекса за възприятие на корупцията на Transparency International за 2009 г. в Европейския съюз.

Дания води в индекса за ЕС, следвана от Швеция и Финландия. Естония и Словения са най-малко корумпирани сред държавите членки от Източна Европа.

 

Ван Ромпуй все още не е „консенсусен”

FT съобщава, че все още няма консенсус относно първия председател на Европейския съвет. Според вестника шведското председателство позиционира Херман Ван Ромпуй като водещия кандидат, но остава трудността да се намери подходящ кандидат за поста Върховен представител по общата външна политика и политиката за сигурност.

Албания прави крачка напред към членство в ЕС

Съветът на ЕС е решил да се приложи процедурата, предвидена в чл. 49 ДЕС, спрямо молбата за членство на Албания. Това е процедурна, но важна стъпка в процеса на присъединяване.

Сега Европейската комисия следва да даде становището си по молбата за присъединяване. Оценката на Комисията ще продължи около една година и едва след това и след единодушно решение на държавите членки Албания ще придобие статут на кандидат за членство в ЕС.

 

Ново законодателство на ЕС за инвестиционния процес

Два нови законодателни акта относно инвестиционния процес са обнародвани в Официален вестник. Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг въвежда общ регулаторен подход за повишаване на добросъвестността, прозрачността, отговорността, доброто управление и надеждността на дейностите по определяне на кредитен рейтинг. Директива 2009/65/ЕО се прилага за предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), установени на територията на Европейския съюз.

И двата акта са доста подробни.