Daily Archives: 3 декември 2009

Три нови европейски органа за финансов надзор

Съветът учреди три нови органа за финансов надзор на микро-равнище: Европейски банков орган, Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейски орган за застраховане и професионално и пенсионно осигуряване.

Предвижда се новите надзорни органи да работят съвместно с националните финансови надзорни институции на държавите-членки и решенията им да бъдат правно обвързващи.