Daily Archives: 7 декември 2009

Румяна Желева разговаря с New Europe

Интервю на министъра на външните работи и кандидат за комисар Румяна Желева с New Europe (от Julien Frisch).

Реформа на европейското патентно право

Съветът е приел нова рамка за реформиране на патентното право на ЕС. Одобрена е идеята за създаване на Европейски патентен съд, който ще има изключителна юрисдикция по отношение на гражданскоправни спорове относно нарушаването и валидността на европейските патенти. Предвижда се съдът да се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и регистър.