Daily Archives: 16 декември 2009

Проект на Съвместния доклад за заетостта 2009

Европейската комисия представя проект на Съвместния доклад за заетостта 2009. Проектът ще бъде обсъждан на заседание на Съвета на ЕС по заестостта и социалните въпроси в началото на 2010 г. и след приемането си ще бъде съвместен доклад на Комисията и държавите членки.

Според доклада развитието след средата на 2008 г. се характеризира с намаляване на търсенето на нови работници (около -30%), свиване на заетостта (- 1.9% = 4.3 милиона работни места), и увеличаване на безработицата особено сред групите в по-слаба позиция на пазара на труда (млади хора, нискоквалифицирани работници, мигранти).

Комисията посочва три групи основни предизвикателства за политиките по заетостта:

  • Нуждата да се засилят съществуващите мерки за преодоляване на кризата – ключът е фокусиране върху подобряване на ефективността на тези мерки;
  • Нуждата за преориентация на мерките за преодоляване на кризата – основното тук е да се намалят пасивността и т.нар. „капани за заетостта”, като се осигури обаче сигурност на доходите за нуждаещите се и намиращите се в преходно състояние;
  • Нуждата постепенно да се отменят мерките за преодоляване на кризата – фокусът е върху структурните реформи.

Край на банановите войни

Най-дългият търговски спор в историята на ЕС, известен като „банановите войни”, приключи. Представители на ЕС и държавите от Латинска Америка са се съгласили да сложат край на спора относно вноса на банани в ЕС, който продължава повече от 15 години.

Като част от сделката ЕС ще:

  • намали постепенно вносното мито върху бананите от 176 евро до 114 евро/тон най-рано през 2017 г.;
  • намали първоначално с 28 евро/тон митото след подписване на споразумение.

В замяна държавите от Латинска Америка:

  • няма да искат повече намаления – ЕС няма да намалява повече митото след възобновяването на кръга от преговори от Доха за световната търговия;
  • ще оттеглят исковете си срещу ЕС в Световната търговска организация (СТО) (някои от производствата са започнати през 1993 г.).

Рамково решение за уреждане на спорове за подсъдност при наказателни производства

Рамково решение 2009/948/ПВР относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност при наказателни производства е обнародвано в Официален вестник. То установява процедура за установяване на контакт между компетентните органи на държавите-членки с цел да се потвърди съществуването на паралелно наказателно производство за същото деяние.

Рамковото решение предвижда обмен на информация чрез преки консултации между компетентните органи на две или повече държави-членки, в случай, че бъде установено наличието на паралелни наказателни производства.