Daily Archives: 9 март 2010

Изисква ли ЕВФ ревизия на учредителните договори?

Ангела Меркел казва, че не може да бъде създаден Европейски валутен фонд (ЕВФ) без изменения в учредителните договори. Причината е разпоредбата на чл. 125 ДФЕС:

„Съюзът не носи отговорност за и не поема задълженията на органите на централната власт, регионалните, местни или други органи на публична власт, на други органи, регулирани от публичното право, или на публични предприятия на държавите-членки, без с това да се засягат взаимните финансови гаранции за съвместно изпълнение на даден проект.“

Някои (като Daniela Schwarzer) твърдят, че следва да се приложи друга разпоредба на ДФЕС – чл. 122:

„Когато дадена държава-членка изпитва трудности или е сериозно застрашена от тежки трудности, причинени от природни бедствия или извънредни обстоятелства извън нейния контрол, Съветът, по предложение на Комисията, може да предостави, при определени условия, финансова помощ от Съюза на съответната държава-членка.”

Първоначалните автори на идеята за ЕВФ казват, че съставителите на Договора от Маастрихт са пропуснали да оценят факта, че в контекста на крехките финансови пазари истинската опасност от финансов срив прави чистия подход за ненамеса нереалистичен.

Въпросът е много сериозен – трябва ли да създадем ЕВФ при съществуващата правна основа или първо да изменим учредителните договори?

Според мен първо трябва да се извърши ревизия на учредителните договори. В мненията на г-жа Schwarzer и г-н Gros и г-н Mayer не се съдържа сериозен правен анализ на правилото за ненамеса. Те казват, че спешността на ситуацията оправдава изменението на правилата, въпреки че донякъде заобикаля ДФЕС.

Проблемът от моята гледна точка стои най-вече в чл. 122 ДФЕС. Изразът „извън нейния контрол” за мен означава, че трябва – във всеки отделен случай – да оценяваме причинността на извънредното обстоятелство. За всички е ясно, че поддържането на бюджетната дисциплина Е под контрола на националните правителства. Интерпретацията на текущата финансова криза като force majeure не е убедителна, доколкото би означавала, че едно системно събитие е увредило способностите на някои (но не всички) държави-членки да управляват бюджета си.

Спешността на ситуацията е друг въпрос. Може да се окаже, че без спасяване на тези държави ще се прояви нова, по-голяма криза. Но трябва да се запитаме какво ценим повече – общност, основана на правото или нещо друго.