Daily Archives: 3 юни 2010

Инициативи на Европейската комисия за финансова регулация

Комисията дава началото на група инициативи за регулиране на финансовите пазари.

Комисията предлага по-централизирана система за контрол на агенциите за кредитен рейтинг на ниво Европейски съюз. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) ще бъде натоварен с изключителната компетентност за контрол на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани на ниво Европейски съюз. ЕОЦКП ще има правото да изисква информация, да започва разследвания и да извършва проверки на място.

Комисията също така започва обществено обсъждане по Зелената книга за подобряване на корпоративното управление на финансовите институции. Зелената книга очертава възможни начини за решаване на следните въпроси:

 • Как да се подобри функционирането и състава на бордовете на директорите на финансовите институции, за да се подобри техния контрол върху мениджмънта на високо ниво;
 • Как да се установи култура на риска на всички нива във финансовите институции така, че да се гарантира, че се вземат предвид дългосрочните интереси на бизнеса;
 • Как да се подобри участието на акционерите, финансовия надзор и външните одитори в корпоративното управление;
 • Как да се променят политиките за възнаграждаване така, че да се обезкуражи прекомерното поемане на риск.

В своето Съобщение за финансовите услуги 2010-2011 Комисията очертава оставащите предложения за финансова реформа, които трябва да се приложат за да се изпълнят ангажиментите на ЕС пред Г-20:

 • Предложения за подобряване на пазарите на деривативни инструменти;
 • Мерки за късите продажби и суапове за осигуряване срещу кредитен риск (credit default swaps);
 • Подобряване на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID);
 • Изменения в директивата относно схемите за гарантиране на депозити и директивата за схемите за компенсиране на инвеститорите;
 • Законодателни предложения за комбинираните инвестиционни продукти за потребители;
 • Изменения на директивата за манипулиране на пазара;
 • Изменения на директивата за изискванията към капитала (CRD IV) – за подобряване на качеството и количеството на капитала на банките, въвеждане на капиталови буфери и гарантиране на натрупването на капитал в по-добри времена;
 • План за действие за управлението на кризи, водещ до законодателни предложения за предотвратяването на фалит на банки и справянето с проблемни ситуации.