Daily Archives: 12 юли 2010

Решение на Комисията относно количеството квоти емисии за 2013 г.

Това е важно. Комисията е определила количеството квоти парникови емисии в Общността като цяло за 2013 г. Това означава, че общият брой квоти емисии, издадени от държавите членки за 2013 г. не трябва да надвишава числото 1 926 876 368 квоти. Комисията има задължение по чл. 9 от Директива 2003/87/ЕО да публикува общото количество квоти за Общността за 2013 г. въз основа на решенията на Комисията относно националните разпределителни планове (НРП) за периода 2008-2010 г.

Проблемът е, че не всички НРП са одобрени. В няколко случая Комисията е отхвърлила НРП, но държавите членки са оспорили тези решения пред Общия съд. Две от решенията на Комисията (за Полша и Естония) вече бяха отменени от Общия съд, а четири други производства – за Латвия, Литва, Румъния и България, са висящи пред Общия съд. Полша прие нов НРП, който беше одобрен от Комисията, но това оставя пет НРП, които все още не са одобрени.

По този повод Комисията казва, че ще бъде възможно да бъдат отразени промени в националните планове за разпределение в резултат от съдебни производства при бъдещи уточнявания на количеството квоти в Общността като цяло за 2013 г. Скептичен съм. Не виждам как това решение на Комисията може да бъде законосъобразно при положение, че наличието на действителни и одобрени НРП е абсолютна процесуална предпоставка за определяне на общото количество квоти емисии за 2013 г. С други думи имам сериозни съмнения за законосъобразността на това решение на Комисията.