Daily Archives: 13 юли 2010

Най-накрая: нов режим за разрешаване на ГМО

Комисията най-накрая предлага нов режим за разрешаване на генетично модифицирани организми (ГМО). Комисията предлага държавите членки да имат свободата да разрешават, ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на част от или цялата им територия. Общото разрешаване на ГМО все така ще се прави на ниво ЕС, но държавите ще могат да решават дали да разрешат или не въвеждането на конкретния ГМО.

Почти 10 години след приемането на Директива 2001/18/ЕО Комисията прави позитивна стъпка към разрешаването на много сериозен проблем. Блокираните процедури по комитология за одобряване на ГМО са рядък пример за системен институционален провал на ЕС (виж също чудесната книга на Mark Pollack и Gregory Shaffer: When cooperation fails: the international law and politics of genetically modified foods). Сега, да се надяваме, нещата ще се променят.

С оглед на факта, че и биотехнологичната индустрия, и природозащитниците критикуват новото предложение, вероятно в него има зрънце истина.

Предложения за гарантиране на влоговете и обезщетение на инвеститорите

Европейската комисия предлага изменения на правния режим на схемите за гарантиране на влоговете, схемите за обезщетение на инвеститорите и започва обществено допитване относно вариантите за подобряване на защитата на притежателите на застрахователни полици.

По отношение на схемите за гарантиране на влоговете Комисията предлага:

  • Увеличаване на тавана на защита до 100 000 EUR до края на 2010 г.;
  • Банковите вложители ще получават парите си в срок от седем дни;
  • Схемите за гарантиране на влоговете в страната по местожителство ще оказват административна подкрепа за искания за възстановяване на влогове от неплатежоспособна банка от друга държава членка;
  • Нов стандартен и лесен за разбиране формуляр за схемите за гарантиране на депозитите;
  • Четири етапа на финансиране на схемите за гарантиране на депозитите – ex-ante финансиране, ex-post вноски, взаимно кредитиране между схемите за гарантиране на депозитите и извънредни източници на финансиране.

По отношение на обезщетението на инвеститорите в инвестиционни схеми промените са:

  • Повишаване на защитата до 50 000 EUR на инвеститор;
  • Обезщетение най-късно 9 месеца след отказа на инвеститорското дружество да върне активите;
  • Минимално целево равнище на финансиране на фондовете за защита, , което трябва да бъде предварително изцяло обезпечено със средства;
  • Увеличаване на приложното поле на защита за случаите на неплатежоспособност на трето лице – попечител или депозитар.

Одобрено е първото засилено сътрудничество

Съветът е одобрил първото засилено сътрудничество между държави членки. Процедурата по засилено сътрудничество позволява на група от най-малко девет държави да приложат мерки, ако не бъде постигнато съгласие между всички 27 държави-членки. Първото засилено сътрудничество е в областта на правилата, които се прилагат в случаите на международни разводи и включва 14 държави – Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания. Други държави членки могат да се присъединят в по-късен момент.

Това е важен момент в историята на правото на Европейския съюз. Много се говореше за засилено сътрудничество след Договора от Амстердам (виж например тук и тук). Сега за първи път то се използва на практика. От моята гледна точка това е полезно развитие, тъй като позволява на държавите членки да използват повече гъвкавост в процеса на интеграция. Очевидно е обаче, че използването на засиленото сътрудничество ще остане доста ограничено.