Daily Archives: 21 октомври 2010

Нова директива за уреждането на забавени плащания

Европейският парламент е одобрил окончателния текст на нова директива за уреждането на забавени плащания. Крайният срок за разплащане при договорни отношения между частни фирми е 30 дни, освен ако в договора изрично не са посочени други срокове. Ако и двете страни са съгласни, е възможно този срок да бъде удължен до 60 дни или дори за по-дълъг период, ако не представлява явна злоупотреба по отношение на кредитора.

За плащанията на публичните власти към бизнеса стандартният срок също е 30 календарни дни. Ако двете страни искат да удължат срока, това може да стане при изричното съгласие на двете страни и ако е „обективно обосновано от специфичното естество или особеностите на договора, като при всички случаи срокът не надвишава 60 календарни дни“. Държавите членки могат да осигурят известна гъвкавост на обществените структури, предоставящи здравни услуги, които могат да удължават законния срок за плащане до 60 календарни дни.