Daily Archives: 23 ноември 2010

Стратегията на ЕС за вътрешна сигурност в действие – обобщение

Европейската комисия е приела съобщението Стратегията на ЕС за вътрешна сигурност в действие: Пет стъпки за по-сигурна Европа”. Документът цели да очертае основата за целенасочени действия за посрещане на общите предизвикателства пред сигурността.

Основните стратегически цели и съответните действия са:

Стратегическа цел 1. Разбиване на международните престъпни мрежи, застрашаващи нашето общество

 • Действие 1: Идентификация и разбиване на международните престъпни мрежи – предвижда се законодателство относно данните на пътниците, преразглеждане на законодателството на ЕС за пране на пари, повече съвместни операции.
 • Действие 2: защита на икономиката от навлизане на престъпността – нови правила за наблюдение и подпомагана на усилията на държавите членки за борба с корупцията, политики за работа с правителствените и регулаторни органи, които дават лицензи, разрешения, обществени поръчки или субсидии; инициативи за по-добра защита на правата на интелектуалната собственост.
 • Действие 3: Конфискуване на печалби и собственост от престъпна дейност – подобряване на правната рамка на ЕС за конфискация; до 2014 г. държавите членки трябва да учредят национални органи за изземване на активи.

Стратегическа цел 2: Предотвратяване на тероризма и борба с радикализацията и набирането на терористи

 • Действие 1: Подпомагане на гражданското общество за предотвратяване на радикализацията и набирането на терористи – създаване на режа на ЕС за привличане на вниманието към проблема за радикализацията, министерска конференция за предотвратяване на радикализацията и набирането на терористи, наръчник с дейности и натрупан опит.
 • Действие 2: Отнемане на достъпа на терористите до финансиране и материали и проследяване на тези транзакции – планът за действие на ЕС за предотвратяване на достъпа до експлозиви (2008 г.) и химически, биологични и радиоактивни вещества (2009) трябва да се прилага като приоритет чрез законодателни и други мерки; политика за извличане и анализ от страна на ЕС на данни за финансови съобщения.
 • Действие 3: Защита на транспорта – разширяване на обхвата на работата и включване на регионалните железници и високоскоростните железници, както и прилежащата инфраструктура.

Стратегическа цел 3: Повишаване на сигурността на гражданите и фирмите в киберпространството

 • Действие 1: създаване на капацитет в правораздавателните органи и съдебната власт – учредяване на център за киберпрестъпления, подобряване на информираността и обучението на национално ниво относно киберпрестъпленията.
 • Действие 2: Работа с индустрията за защита и подпомагане на гражданите – развитие на национални и европейска платформа за предупреждение за киберпрестъпления, насоки за сътрудничество относно нелегалното интернет съдържание.
 • Действие 3: Подобряване на способността за справяне с кибер атаки – развитие на мрежа от национални/правителствени компютърни центрове за бързо реагиране.

Стратегическа цел 4: Повишаване на сигурността чрез управление на границите

 • Действие 1:Използване на пълния потенциал на Европейска система за наблюдение на външните граници (EUROSUR) – EUROSUR ще установи механизъм за споделяне на оперативна информация между държавите членки относно управлението на границите.
 • Действие 2: Увеличаване на приноса на Фронтекс – даване на възможност Фронтекс да събира и използва информация относно престъпниците, участващи в мрежи за трафик.
 • Действие 3: Общо управление на риска относно движението на стоки през външните граници на ЕС – обмисляне на възможностите за подобряване на способността на ЕС за анализ и таргетиране на риска.
 • Действие 4: Подобряване на сътрудничеството между службите на национално ниво – държавите членки би следвало да развиват общи анализи на риска; предложение за подобряване на координацията на граничните проверки, извършвани от различните национални служби.

Стратегическа цел 5: Укрепване на устойчивостта на Европа на кризи и бедствия

 • Действие 1: Пълноценно използване на клаузата за солидарност – предложение за практическото използване на клаузата за солидарност.
 • Действие 2: Развитие на подход, отчитащ всички заплахи по отношение на оценката на заплахите и рисковете – развитие на насоки за откриване и оценка на рисковете по отношение на кризи и бедствия; ЕС следва да развие цялостна политика за управление на риска, свързваща оценката на рисковете с процеса на вземане на решения.
 • Действие 3: Свързване на различните ситуационни центрове – укрепване на връзките между секторните ситуационни центрове и функции за сътрудничество при бедствия.
 • Действие 4: Развитие на европейски капацитет за бързо реагиране за справяне с бедствия – основан на предварително определени ресурси на държавите членки и предварително съгласувани планове при кризи.

 

 

EU Internal Security Strategy in Action: a Summary

The European Commission has presented its communication “The EU Internal Security Strategy in Action: Five steps towards a more secure Europe”. The document aims to outline a basis for concerted action to address common security challenges.

A summary of the main objectives and the proposed actions:

OBJECTIVE 1: Disrupt international crime networks

 • Action 1: Identify and dismantle criminal networks – including legislation on the collection of Passenger
 • Name Records, revising the EU Anti-Money Laundering legislation, more joint operations.
 • Action 2: Protect the economy against criminal infiltration – new rules on how to monitor and assist Member States’ anti-corruption efforts, policies to engage governmental and regulatory bodies responsible for granting licences, authorisations, procurement contracts or subsidies, initiatives to foster more effective enforcement of intellectual property rights.
 • Action 3: Confiscate criminal assets – strengthening the EU legal framework on confiscation, Member States must by 2014 establish Asset Recovery Offices.

OBJECTIVE 2: Prevent terrorism and address radicalisation and recruitment

 • Action 1: Empower communities to prevent radicalisation and recruitment – creation of an EU radicalisation-awareness network, a ministerial conference on the prevention of radicalisation and recruitment, a handbook of actions and experiences.
 • Action 2: Cut off terrorists’ access to funding and materials and follow their transactions – the EU action plans for preventing access to explosives (2008) and Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) substances (2009) need to be implemented as a priority, by way of both legislative and non legislative action, developing a policy for the EU to extract and analyse financial messaging data.
 • Action 3: Protect transport – extend existing work on urban transport security to cover (a) local and regional rail and (b) high-speed rail, including related infrastructure.

OBJECTIVE 3: Raise levels of security for citizens and businesses in cyberspace

 • Action 1: Build capacity in law enforcement and the judiciary – establishing a cybercrime centre, developing national cybercrime awareness and training capabilities.
 • Action 2: Work with industry to empower and protect citizens – developing national and European cybercrime alert platform, guidelines on cooperation on the handling of illegal internet content.
 • Action 3: Improve capability for dealing with cyber attacks – developing a network of national/governmental Computer Emergency Response Teams (CERTs).

OBJECTIVE 4: Strengthen security through border management

 • Action 1: Exploit the full potential of EUROSUR – EUROSUR will establish a mechanism for Member States’ authorities to share operational information related to border surveillance.
 • Action 2: Enhancing the contribution of Frontex at the external borders – enabling Frontex to process and use key information on criminals involved in trafficking networks.
 • Action 3: Common risk management for movement of goods across external borders – options to improve EU level capabilities for risk analysis and targeting.
 • Action 4: Improve interagency cooperation at national level – Member States should start developing common risk analyses, proposal on improving coordination of border checks carried out by different national authorities.

OBJECTIVE 5: Increase Europe’s resilience to crises and disasters

 • Action 1: Make full use of the solidarity clause – proposal to put the solidarity clause into practice.
 • Action 2: An all-hazards approach to threat and risk assessment – developing EU risk assessment and mapping guidelines for disaster management, based on a multi-hazard and multi-risk approach, EU should establish a coherent risk management policy linking threat and risk assessments to decision making.
 • Action 3: Link up the different situation awareness centres – reinforcing the links between sector-specific early warning and crisis cooperation functions.
 • Action 4: Develop a European Emergency Response Capacity for tackling disasters – based on pre-committed Member States’ assets on-call for EU operations and pre-agreed contingency plans.