Daily Archives: 3 декември 2010

Инициативи на Комисията за ДДС и електронното фактуриране

Европейската комисия е започнала две важни инициативи съответно за ДДС и електронното фактуриране.

По отношение на ДДС Комисията е публикувала зелена книга, целяща обществена дискусия със заинтересованите страни. Основните въпроси:

 • Какви са най-подходящите правила за вътреобщностните доставки? Постижима и актуална ли е целта за облагане в държавата на произхода?
 • Кои освобождавания от ДДС следва да се запазят? Трябва ли да се облагат с ДДС доставките в пътническия транспорт, независимо от превозното средство?
 • Трябва ли да се преразгледа текущата схема за освобождаване от ДДС на малкия бизнес и какви да са елементите на тази преоценка?
 • Какви промени да се въведат, за да се подобри неутралността и справедливостта на правилата за прихващане на ДДС?
 • Какви са основните проблеми с текущите правила за ДДС при международни услуги с оглед на въпросите за неутралността по отношение на данъчното облагане, конкуренцията и други фактори?
 • Кои разпоредби на правото на ЕС относно ДДС би следвало да се включат в регламент на Съвета, вместо в директива? Може ли насоки по текущото ДДС законодателство на ЕС да са полезни ако не са правно обвързващи за държавите членки?
 • Създава ли сегашната структура на ставките препятствия за гладкото функциониране на вътрешния пазар като нарушения на конкуренцията, неравнопоставеност на сравними продукти или съществени разходи за бизнеса?

Съобщението на Комисията относно електронното фактуриране отбелязва, че съществуващите правила по отношение на електронното фактуриране в европа все още са национално фрагментирани и голяма част от потенциала на електронното фактуриране не е реализиран. Комисията иска електронното фактуриране да стане преобладаващия способ за фактуриране до 2020 г. и поставя следните приоритети:

 • гарантиране на правната сигурност и ясна техническа среда за електронното фактуриране, за да се улесни масовото му въвеждане;
 • насърчаване на отворени и оперативно съвместими решения за фактуриране, основани на общ стандарт, като се обръща особено внимание на нуждите на МСП;
 • подкрепа за въвеждане на електронното фактуриране чрез изграждане на организационни структури като национални форуми за електронно фактуриране и европейски форум на заинтересованите страни.

 

 

Commission Initiatives on VAT and E-Invoicing

The European Commission has launched two important initiatives respectively on VAT and E-Invoicing.

On VAT the Commission has published a green paper aiming at a public consultation with stakeholders. The main questions:

 • What would be the most suitable VAT arrangements for intra-EU supplies? Is taxation in the Member State of origin still a relevant and achievable objective?
 • Which of the current VAT exemptions should no longer be kept? Should VAT be applied to passenger transport irrespective of the means of transport used?
 • Should the current exemption scheme for small businesses be reviewed and what should be the main elements of that reassessment?
 • What changes should be introduced to improve the neutrality and fairness of the rules on deduction of input VAT?
 • What are the main problems with the current VAT rules for international services, in terms of competition and tax neutrality or other factors?
 • Which, if any, provisions of EU VAT law should be laid down in a Council regulation instead of a directive? Might guidance on new EU VAT legislation be useful even if it is not legally binding on the Member States?
 • Do the current rates structure creates major obstacles for the smooth functioning of the single market (distortion of competition), unequal treatment of comparable products, or leads to major compliance costs for businesses?

The Commission communication “Reaping the benefits of electronic invoicing for Europe” notes that the existing rules that govern e-invoicing in Europe are still fragmented along national lines and most of the potential of e-invoicing is still untapped. The Commission wants to see e-invoicing become the predominant method of invoicing by 2020 in Europe and sets the following priorities:

 • to ensure legal certainty and a clear technical environment for e-invoices to facilitate mass adoption;
 • to encourage and promote the development of open and interoperable e-invoicing solutions based on a common standard, paying particular attention to the needs of SMEs;
 • to support the uptake of e-invoicing by setting up organisational structures, such as national e-Invoicing fora and a European Multi-Stakeholder Forum.