Category Archives: Защита на потребителите

Преглед на политиката за устойчиво развитие

Европейската комисия публикува прегледа си за 2009 г. на стратегията на ЕС за устойчиво развитие.

Основните приоритети в доклада са:

– принос за бърза промяна към нисковъглеродна и нискоразходна икономика, основана на енергийно и ресурсно ефективни технологии и устойчив транспорт, както и промяна към устойчиво потребителско поведение;

– увеличаване на усилията за запазване на биоразнообразието, водите и други природни ресурси;

– насърчаване на социалното включване;

– укрепване на международното измерение на устойчивото развитие и увеличаване на усилията за борба със световната бедност.

Нова наказателна процедура за нарушения на общностното право в областта на енергетиката

Европейската комисия започна наказателни процедури срещу 24 държави членки за нарушения на различни разпоредби на общностното право относно вътрешния пазар на електроенергия и природен газ. Комисията се е фокусирала върху разпоредбите, които гарантират свободна конкуренция в интерес на потребителите.

Основанията за наказателната процедура срещу България приличат на тези за останалите държави членки – че системните оператори по преноса не публику2ват достатъчно информация за наличния капацитет и че управлението на т.нар. „структурни теснини” в мрежите.

Нов регламент за фуражите

Съветът на ЕС прие нов регламент за фуражите, който трябва да опрости и модернизира процедурите за етикетиране и маркетинг на фуражи за хранене на животни и храна за домашни животни.

Основните промени са:

  • Отговорността на операторите във фуражния бизнес се разширява и по отношение на тези, търгуващи с храна за домашни животни;
  • Нов списък на веществата, забранени за употреба във фуражи,
  • „Био-протеините” вече следва да отговарят на общите правила за фуражни съставки;
  • Отворено деклариране на съставките в смесените фуражи, което да позволи баланс на информацията за клиентите и възможност за иновации;
  • Създаване на ръководство за правилно етикетиране на фуражи, както и отделно ръководство за етикетиране на храни за домашни животни, по инициатива на производителите и ползвателите на фуражи. Ръководствата ще се одобряват от Европейската комисия (ко-регулация).
  • Съставяне на Каталог на Общността на фуражните съставки чрез ко-регулация.

Списък на организациите с право на иск за защита на интересите на потребителите

Списъкът на организациите, квалифицирани да предявяват искове за преустановяване на нарушения съгласно член 2 от Директива 98/27/ЕО, е обнародван в Официален вестник. Този член на Директива 98/27/ЕО позволява искането на разпореждане за преустановяване или забрана на дадено нарушение на колективните интереси на потребителите.

Кодифицирана директива за потребителските исковете за преустановяване на нарушения

Обнародвана е нова кодифицирана Директива 2009/22/ЕО относно исковете за преустановяване на нарушения с цел защита на интересите на потребителите.

Директивата установява общи правила за исковете за преустановяване на нарушения на колективните интереси на потребителите.

Докладът RAPEX за 2008 г. показва увеличение на броя на откритите опасни продукти

Годишният доклад на Европейската комисия за функционирането на системата за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти (RAPEX) посочва, че броят на изтеглените от пазара на ЕС опасни потребителски продукти се е повишил с 16 % през 2008 г. спрямо 2007 г.

Играчките (498 нотификации), електроуредите (169 нотификации) и моторните превозни средства (160 нотификации) съставляват 53 % от всички нотификации през 2008 г. за продукти, представляващи сериозен риск.

Общият доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 г.

Европейската комисия публикува Общия доклад за дейността на Европейския съюз, който разглежда събитията в Съюза през 2008 г. Общият доклад разглежда работата на всички институции и органи на Съюза и има за цел да представи обща картина на най-важните събития и ключовите тенденции, които характеризират дейността на ЕС през 2008 г.

ГВР за финансов надзор: без микро-пруденциален надзор за ЕЦБ

Групата на високо равнище за финансов надзор публикува дългоочаквания си доклад. Предедател на групата е Jacques de Larosière, а сред членовете са Leszek Balcerowicz и Otmar Issing.

Докладът първо анализира причините за финансовата криза. Една от основните причини, посочени в доклада е, че „ много ниските лихви в САЩ допринесоха за широко разпространен балон [в цените] на недвижимите имоти„. Докладът твърди, че „кредитната експанзия в САЩ беше финансирана чрез значителен приток на капитал от основните развиващи се страни с търговски излишък, и по-конкретно Китай„.

ГВР счита, че са допуснати фундаментални грешки при оценката на риска както от финансовите институции, така и от регулаторите и надзорните органи. Важна констатация на доклада е, че регулаторите и надзорните органи са фокусирали своето внимание върху пруденциалния надзор на микро равнище – по отношение на отделните финансови институции, и не са обърнали достатъчно внимание ма системните рискове от свързани хоризонтални шокове на макро равнище.

Докладът предлага някои контрациклични мерки:
– въвеждане на динамично провизиране или контрациклични резерви на банките в „добри времена“ за ограничаване на кредитната експанзия и по този начин да облекчи процикличните ефекти в „лоши времена“;
– по-рестриктивни правила за съотношението стойност на кредита – стойност на инвестицията (т.е. размера на самоучастието);
– промяна на данъчните правила, които прекомерно насърчават търсенето на активи.

ГВР счита, че регулаторната рамка на Basel 2 се нуждае от основно преразглеждане. Докладът препоръчва:
активите на банковата система да се анализират не само количествено, а и качествено;
• да се прилагат по-строги правила за извънбалансови операции;
• ЕС трябва да определи ясна, обща и разбираема дефиниция на понятието „собствени средства“.

По отношение на агенциите за кредитен рейтинг се препоръчва основен преглед на техния бизнес модел, тяхното финансиране, както и възможността за разделяне на дейностите по определяне на рейтинг от консултантските дейности. Докладът изисква постепенно да се намали използването на рейтинги и рейтингова информация във финансовите регулации.
Някои от другите важни предложения включват:
• поне една добре капитализирана централна клирингова къща в ЕС за кредитни деривативни контракти (credit default swaps);
определянето на бонусите за мениджънта на финансовите институции да се определя на многогодишна база, разпределяйки бонусите през целия цикъл;
Схемите за гарантиране на влоговете в ЕС да се хармонизират и в най-добрия случай да бъдат предварително финансирани от частния сектор.

ГВР посочва, че „групата поддържа разширяването на ролята на ЕЦБ в пруденциалния надзор на макро равнище, но не подкрепя каквато и да е роля за ЕЦБ в пруденциалния надзор на микро равнище [по отношение на отделните финансови институции]“. Докладът предлага създаването на нов орган към ЕЦБ – Европейски съвет за системния риск, на мястото на Комитета за банков надзор. Задачите на новия орган според доклада следва да включват решения и препоръки относно пруденциалния надзор на макро равнище, отправяне на предупреждения за новопоявили се рискове, съпоставка на наблюденията относно макроикономическото развитие и пруденциалния надзор, и определяне на насоки по тези въпроси.

Доклад на ЕП за климата

Европейският парламент прие доклад „2050: Бъдещето започва днес – препоръки за бъдеща интегрирана политика на ЕС за опазване на климата“.

Докладът съдържа редица конкретни мерки за противодействие на измененията в климата:

• поставяне на задължителна цел за 20% повишаване на енергийната ефективност до 2020 г. и конкретни временни цели за намаляване на емисиите;
• създаването на партньорства в областта на слънчевата енергия с държавите от средиземноморския регион, които да генерират слънчева енергия и да я пренасят в ЕС чрез кабели с високо напрежение;
• неутралните енергийни резултати трябва да бъдат дългосрочната цел за строителния сектор в Европа (до 2015 г. в новите жилищни сгради и до 2020 г. в новите търговски и обществени сгради);
• създаване на Европейска общност за възобновяема енергия;
• държавите-членки и институциите на ЕС трябва да подкрепят изследванията в областта на най-новите транспортни технологии, които щадят околната среда, като водород, електричество, горивни клетки, хибридни или съвременни биогорива;
• Комисията трябва да разгледа възможността за формулиране на цели за намаляване на емисиите на парникови газове от земеделието;
• учредяване на европейски фонд за изменението на климата и/или на съответни фондове в държавите-членки;
• въвеждане на европейска „супермрежа“, достъпна за всички видове доставчици на електричество;
• насърчаване на гражданите да намалят емисиите по подходящ икономичен начин, например чрез информацията за съдържанието на въглерод в продукти и услуги;
• държавите-членки трябва да осигурят безплатни енергийни проверки, които да позволят на гражданите да намалят потреблението си на енергия и свързаните с него емисии.

Нова директива за time share

В Официален вестник е публикувана Директива 2008/122/ЕО относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна. Става дума за т.нар. time share договори за придобиване на права на ползване (вещни или облигационни) върху недвижими имоти .

Потребителите – страни по подобен договор, имат правото да им бъде предоставена преддоговорна информация и договор на избран от тях език, който те владеят. Предвижда се срок четиринадесет календарни дни, в който потребителят може да се откаже от договора, без да е длъжен да посочва причина за това и без да дължи разноски. Въвежда се забрана за авансови плащания към търговците или към трета страна преди изтичане на срока за отказ.