Category Archives: Интелектуална собственост

Приоритети на белгийското председателство на Съвета 2010

Белгийското председателство на Съвета започна и публикува своята програма. Целите и приоритетите са:

 • Възобновяване на трайния, устойчив и балансиран икономически растеж в Европейския съюз;
 • Изпълнение на целите на стратегията Европа 2020;
 • Нова правна и надзорна рамка за финансовия сектор;
 • Зелени работни места и бели работни места (в социалния сектор и здравеопазването);
 • Цели и индикатори в областта на социалната закрила, социалното включване, пенсиите, здравеопазването;
 • Преговори за Европейски патент;
 • Насоки за по-добра координация на политиките на държавите членки в областта на научно-изследователската и развойната дейност;
 • Гарантиране на енергийните доставки;
 • Постигане на съгласие по ново европейско законодателство, което ще позволи на държавите членки да възстановяват част от външните разходи, предизвикани от пътния транспорт, от използващите го;
 • Установяване на единна процедура за даване на убежище и обща международна закрила до 2012 г.;
 • Борба срещу тероризма, организираната престъпност, незаконната имиграция и трафика на хора;
 • Законната имиграция също ще бъде приоритет на председателството.

Интересно е, че програмата използва мотото „Да вкараме отново Европа в действие!“. Чудя се дали това има нещо общо с досегашното испанско председателство.

Ново лого за биологични продукти

Европейският съюз ще въведе ново графично лого за биологични хранителни продукти. „биологичният знак“ на ЕС ще бъде задължителен за всички предварително пакетирани биологични продукти, произведени в която и да е държава-членка на ЕС и отговарящи на съответните стандарти. Използването му за вносните продукти няма да бъде задължително.

Спечелилият проект е дело на Душан Миленкович, студент от Германия. Ето как изглежда логото:

Пица наполетана в Официален вестник

Понякога четенето на Официален вестник на Европейския съюз има своите предимства. Днес имаме Регламент (ЕС) № 97/2010 за вписване на наименование в регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Pizza Napoletana (ХТСХ)]. Впечатляващото в регламента е, че съдържа подробна рецепта за приготвяне на пица наполетана (стр. 10-12). От личен опит мога да препоръчам горещо този специалитет.

Да ви е вкусно!

Реформа на европейското патентно право

Съветът е приел нова рамка за реформиране на патентното право на ЕС. Одобрена е идеята за създаване на Европейски патентен съд, който ще има изключителна юрисдикция по отношение на гражданскоправни спорове относно нарушаването и валидността на европейските патенти. Предвижда се съдът да се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и регистър.

Европейският парламент блокира телекомуникационното законодателство

Европейският парламент включи ново изменение на пакета реформи на телекомуникационното законодателство на ЕС, като отхвърли постигнатия по-рано компромис.

Предложението идва като контрамярка на френски проектозакон за наказване на нарушения на авторското право чрез незаконно споделяне на съдържание в Интернет. Поправката изисква, че „не трябва да се налагат ограничения на основните права и свободи на крайните потребители без предварително решение на съдебните органи (…), освен когато е застрашена обществената сигурност“.

Този подход на задължителен съдебен контрол се отрича от държавите членки и целият пакет може да се провали.

Дали обаче това няма нещо общо и с проблема с директивата за работното време?

Кодифицирана директива за правната закрила на компютърните програми

Новата, кодифицирана Директива 2009/24/ЕО относно правната закрила на компютърните програми е обнародвана в Официален вестник. Директивата заменя Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 година относно правната защита на компютърните програми

Основното правило:

“Държавите-членки закрилят с авторско право компютърните програми като литературни произведения по смисъла на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения.”

Общият доклад за дейността на Европейския съюз през 2008 г.

Европейската комисия публикува Общия доклад за дейността на Европейския съюз, който разглежда събитията в Съюза през 2008 г. Общият доклад разглежда работата на всички институции и органи на Съюза и има за цел да представи обща картина на най-важните събития и ключовите тенденции, които характеризират дейността на ЕС през 2008 г.

Рецепта за финландски пай

Правото на ЕС е много сериозна тема. Едно заявление по реда на Регламент (ЕО) № 510/2006 за защита на географските указания и наименования за произход на селскостопанските продукти и храни обаче ни дава рецепта за приготвяне на финландски пай с картофи и боровинки.

Ако някой опита рецептата, да напише вкусен ли е бил резултата 🙂

Първото българско преюдициално запитване

Вече е достъпен текстът на първото българско преюдициално запитване до Съда на Европейските общности. Препращащ съд е Софийския градски съд, страни в главното производство са ищеца Апис-Христович ЕООД и ответника Лакорда АД.

Основните въпроси са как да се тълкуват и разграничат понятията „постоянно пренасяне“ и „временно пренасяне“, както и тълкуване на понятието „извличане в съществена в количествено отношение част“ според Директива 96/9/ЕО за правна закрила на базите данни.

Публикуван е Общият доклад за дейностите на Европейския съюз

Общият доклад за дейностите на Европейския съюз прави обзор на постигнатото от съюза през 2007 г. и е своеобразен компендиум на най-важните промени в общностното законодателство и постиженията на общностните политики.