Tag Archives: агенция

ЕК: необходима е Агенция за отпадъците

Проучване на Европейската комисия препоръчва създаването на специален европейски орган, който да следи за прилагането и спазването на законодателство на ЕС в областта на отпадъците. Предлага се специалната агенция на равнището на ЕС да работи по основните проблеми, свързани с незадоволителното прилагане и спазване на европейското законодателство в областта на отпадъците. За последните години проблемите дори са се изострили вследствие на увеличаването на количеството отпадъци, генерирани и превозвани в разширения ЕС.

Сегашните пропуски при прилагането и спазването са довели до незаконно депониране на отпадъци в голям мащаб и до несъответствие със стандартите на ЕС на голям брой депа и други съоръжения и обекти. В някои от държавите-членки инфраструктурата за третиране на отпадъците е недостатъчна или изобщо няма такава.