Tag Archives: възобновяеми енергийни източници

Нов законодателен пакет за енергийна ефективност

Съветът и Европейския парламент са постигнали съгласие по нов законодателен пакет за енергийна ефективност, включващ нова директивата за енергийните характеристики на сградите и нова директива за енергийно етикетиране.

До края на 2020 г. всички новопостроени сгради в Европейския съюз трябва да имат „много добри енергийни характеристики”. Енергийните нужди на сградите трябва да бъдат покрити в значителна степен от възобновяеми енергийни източници, включително произведени на място.

Следните типове сгради ще бъдат изключени от приложението на директивата: малки къщи (с площ до 50 кв. м.), сгради за почивка – които се използват по-малко от 4 месеца в годината, сгради за религиозни цели, временни сгради – използват се за по-малко от две години, промишлени обекти, цехове и селскостопански сгради с ниски енергийни нужди, защитени исторически сгради.

 

Обнародвани са актове от пакета „Климат – енергетика”

Няколко законодателни акта от пакета «Климат – енергетика» са обнародвани днес в Официален вестник. Иска ми се да обърна по-специално внимание на два акта:

1. Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства. Производителите на леки пътнически автомобили се задължават да гарантират, че средните специфични емисии за всички нови леки автомобили, регистрирани в Общността, за които те са отговорни, не превишават средната стойност на целите за емисиите за тези леки автомобили. Това изискване ще се въведе постепенно в периода между 2012 и 2015 г.

2. Директива 2009/28/ЕО на Eвропейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО. Определят се задължителни национални цели, съвместими с 20-процентен дял на енергията от възобновяеми източници, както и с 10-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта за потреблението на енергия в Общността до 2020 г

Съветът окончателно прие пакета климат-енергетика

Съветът на ЕС формално прие пакета законодателни предложения „климат-енергетика“ и те вече могат да бъдат обнародвани в Официален вестник.