Tag Archives: Върховен административен съд

Знак на времето

Върховният административен съд е постановил решение по правния спор относно нарушаване на правилата за защита на конкуренцията от чуждестранни адвокатски дружества.

Какво казва ВАС:

„Правно ирелевантни за спора са статута на учредителите като адвокатски сдружения в държави – членки, различни от РБългария, както и причините, и мотивите, довели до избора дейността на чуждестранните адвокатски дружества да се осъществява на територията на РБългария във формата на търговски дружества и клон.“

В същото време:

„Правилата на пазарно поведение, които произтичат от специалния закон, както и от обичайните търговски отношения и не нарушават добрите нрави изискват търговците, регистрирани по Търговския закон да се въздържат от осъществяване на дейност, за която държавата е предвидила, че не се извършва по търговски начин, като е разпоредила за нея изрични правила. Законът не изисква доказване на настъпили вредни последици, достатъчна е възможността те да се проявят.“

Колко удобно. Нищо, че държавата България в бързина пренаписа Закона за адвокатурата. Нищо, че ВАС като последна инстанция има ограничена дискреция за отказ от отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС.

Няма да превеждам този пост на английски; срам ме е. Дано поне ЕК си свърши работата докрай.