Tag Archives: Върховен представител по общата външна политика и политиката за сигурност

Обобщение на решението на Съвета за организацията на Европейската служба за външна дейност

Решението на Съвета за определяне на организацията и функционирането на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) е обнародвано в Официален вестник. Решението беше прието след известни преговори с Европейския парламент, който, въпреки че е само консултиран в рамките на тази процедура, оказа значително влияние върху крайния резултат.

Решението изрично подчертава, че Европейският парламент ще участва пълноценно във външната дейност на Съюза, включително като осъществява функции по политически контрол, както е предвидено в член 14, пара. 1 ДЕС. Върховният представител по ОВППС ще се консултира редовно с Европейския парламент по главните аспекти и основните решения в областта на ОВППС и ще гарантира, че възгледите на Европейския парламент надлежно са взети предвид.

Основната задача на ЕСВД е да подпомага върховния представител по ОВППС, председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и самата Комисия при упражняването на съответните им функции в областта на външните отношения.

ЕСВД трябва да подпомага и да сътрудничи с дипломатическите служби на държавите-членки, както и с генералния секретариат на Съвета и службите на Комисията, за да осигури съгласуваност както между различните области на външната дейност на Съюза, така и между тези области и другите политики на Съюза.

ЕСВД се управлява от изпълнителен генерален секретар, който ще работи под ръководството на върховния представител по ОВППС. Изпълнителният генерален секретар се подпомага от двама заместник генерални секретари. Централната администрация на ЕСВД е организирана в генерални дирекции, които се състоят от отдели по географски признак, обхващащи всички държави и региони в света, както и многостранни и тематични отдели.

Делегациите на съюза се откриват от върховния представител в съгласие със Съвета и Всички членове на персонала на делегацията, независимо от техния статут, и всички дейности на делегацията се намират под ръководството на ръководителя на делегацията. Ръководителят на делегацията има правото да представлява Европейския съюз в държавата, в която е акредитирана делегацията.

Безсрочно наетите длъжностни лица [служители] на Съюза следва да представляват поне 60% от целия персонал на ЕСВД на ниво AD, включително служители от дипломатическите служби на държавите-членки, които са станали безсрочно наети длъжностни лица [служители] на ЕС.

Европейската дипломатическа служба – още една победа за Европейския парламент

Постигнато е политическо споразумение между Европейския парламент и Съвета по предложението за решение на Съвета за състава и дейността на Европейската служба за външно действие. Но почакайте: защо е нужно политическо споразумение за решение на Съвета???

Отговорът се състои в бюджетните правомощия на ЕП. Въпреки че ЕП има само консултативни правомощия по отношение на решението на Съвета, то по отношение на финансирането на Европейската служба за външно действие може да каже много повече. Европейският парламент първоначално се противопостави на предложението, изисквайки бюджетен контрол върху службата, повечето служители да идват от институциите на ЕС, а не от държавите членки и ръководните служители да са политически отговорни пред Парламента по време на осъществяване на своите задължения. Поради това беше необходим компромис и Европейският парламент трябваше да работи с Върховния представител по ОВППС и държавите членки за постигането му.

Това определено изглежда като победа за Европейския парламент.

Ван Ромпуй е първият председател на Европейския съвет

Херман ван Ромпуй е избран за първи председател на Европейския съвет – нова длъжност, създадена с Договора от Лисабон. В първата си публична изява той очертава някои от приоритетите си за поста:

  • Приемственост, особено по отношение на многогодишните документи като финансовите перспективи и Лисабонската стратегия;
  • Икономически и социален дневен ред;
  • Предизвикателства пред околната среда и енергетиката;
  • По-голяма сигурност и справедливост за европейските граждани.

Интересно е, че според г-н ван Ромпуй „всяка държава трябва да излиза победител от преговорите”. Той смята също, че институционалният дебат в ЕС „е затворен за дълъг период”.

Катрин Аштън е новият Върховен представител по външната политика и политиката за сигурност. Нейното назначение трябва да бъде одобрено от Европейския парламент. Пиер дьо Боасьо ще бъде генерален секретар на Съвета.

Реакциите на тези назначения са разнообразни. Едно е сигурно – г-н ван Ромпуй и г-жа Аштън нямат особен външнополитически опит.

Quentin Peel казва, че изборът показва значителната роля, която вече играе Европейският парламент в европейската политика. Според него непосредствената реакция във Вашингтон е била шок и разочарование. Това някак противоречи на новината, че САЩ приветстват назначенията. Andreas Ross казва, че случилото се е пример за старомоден европейски компромис. Christopher Bickerton казва в интервю за LA Times, че „всичко се превръща във фарс…и кара Европейския съюз да изглежда повече като шега, отколкото като реалност”.

Ван Ромпуй все още не е „консенсусен”

FT съобщава, че все още няма консенсус относно първия председател на Европейския съвет. Според вестника шведското председателство позиционира Херман Ван Ромпуй като водещия кандидат, но остава трудността да се намери подходящ кандидат за поста Върховен представител по общата външна политика и политиката за сигурност.

Нова среща на върха на ЕС на 19-ти ноември

Шведското председателство свиква нова среща на държавните и правителствените ръководители на ЕС на 19 ноември, за да се реши въпроса за постовете на председател на Европейския съвет и върховен представител по общата външна политика и политиката на сигурност.

Срещата ще премине във формат вечеря на лидерите на ЕС и се организира след двуседмични консултации между Стокхолм и столиците на държавите-членки.

Полша има интересно предложение – да се проведе изслушване на кандидатите по време на срещата.