Tag Archives: ДДС

Инициативи на Комисията за ДДС и електронното фактуриране

Европейската комисия е започнала две важни инициативи съответно за ДДС и електронното фактуриране.

По отношение на ДДС Комисията е публикувала зелена книга, целяща обществена дискусия със заинтересованите страни. Основните въпроси:

  • Какви са най-подходящите правила за вътреобщностните доставки? Постижима и актуална ли е целта за облагане в държавата на произхода?
  • Кои освобождавания от ДДС следва да се запазят? Трябва ли да се облагат с ДДС доставките в пътническия транспорт, независимо от превозното средство?
  • Трябва ли да се преразгледа текущата схема за освобождаване от ДДС на малкия бизнес и какви да са елементите на тази преоценка?
  • Какви промени да се въведат, за да се подобри неутралността и справедливостта на правилата за прихващане на ДДС?
  • Какви са основните проблеми с текущите правила за ДДС при международни услуги с оглед на въпросите за неутралността по отношение на данъчното облагане, конкуренцията и други фактори?
  • Кои разпоредби на правото на ЕС относно ДДС би следвало да се включат в регламент на Съвета, вместо в директива? Може ли насоки по текущото ДДС законодателство на ЕС да са полезни ако не са правно обвързващи за държавите членки?
  • Създава ли сегашната структура на ставките препятствия за гладкото функциониране на вътрешния пазар като нарушения на конкуренцията, неравнопоставеност на сравними продукти или съществени разходи за бизнеса?

Съобщението на Комисията относно електронното фактуриране отбелязва, че съществуващите правила по отношение на електронното фактуриране в европа все още са национално фрагментирани и голяма част от потенциала на електронното фактуриране не е реализиран. Комисията иска електронното фактуриране да стане преобладаващия способ за фактуриране до 2020 г. и поставя следните приоритети:

  • гарантиране на правната сигурност и ясна техническа среда за електронното фактуриране, за да се улесни масовото му въвеждане;
  • насърчаване на отворени и оперативно съвместими решения за фактуриране, основани на общ стандарт, като се обръща особено внимание на нуждите на МСП;
  • подкрепа за въвеждане на електронното фактуриране чрез изграждане на организационни структури като национални форуми за електронно фактуриране и европейски форум на заинтересованите страни.

 

 

Измамата с въглеродни емисии: облаците се сгъстяват

Излиза, че много хора – включително служители на най-големите германски банки и енергийни фирми, са замесени в ДДС измамите с емисии въглероден диоксид.

Европол преценява, че в някои държави до 90% от целия обем търговия с емисии е бил причинен от измамни действия.

Това очевидно е притеснително. Европейската комисия казва, че нововъведеното обратно начисляване на ДДС ще промени правилата на играта. Наистина е много важно да се пресече спекулирането с ДДС, защото цялата схема за търговия с емисии може да бъде сериозно компрометирана, ако не се въведат веднага сериозни механизми за контрол.

Агенция „Митници” обяснява всичко с европейските регулации

Заслужава си да се прочете статията на Еленко Еленков за перипетиите му в митницата по получаването на 2 броя тениски. Част от причината е намаляването на прага за плaщане на ДДС на 15 евро.

Агенция „Митници” отговаря, че всичко се дължи на европейски регулации. Това НЕ е вярно.

Първо, чл. 23 на Регламент (ЕО) № 1186/2009 за установяване на система на Общността за митнически освобождавания постановява, че „всякакви пратки, съдържащи стоки с незначителна стойност, изпратени директно от трета държава на получател в Общността, се допускат без да се облагат с вносни мита”. Параграф 2 на чл. 23 посочва, че „стоки с незначителна стойност“ означава стоки, собствената стойност на които не надвишава общо 150 EUR на пратка.

Второ, по повод на регистрацията EORI бих искал да напомня на Агенция „Митници”, че насоките за EORI конкретно посочват, че държавите-членки трябва да предприемат мерки за намаляване на тежестите върху икономическите оператори в резултат на въвеждането на системата EORI.

Един проблем липсва в статията на г-н Еленков и това е широко разпространената корупция сред българските митнически служители. Но за да се продава корупцията, първо трябва да се усложнят процедурите, нали така?

Поправка: освобождаването от ДДС при окончателен внос от ДДС е уредено в Директива 2009/132/ЕО за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки.

Чл. 23:

„Освобождават се при внос стоки, които са на обща стойност не повече от 10 EUR. Държавите-членки могат да предоставят освобождаване при внос стоки с обща стойност повече от 10 EUR, но не повече от 22 EUR.

Държавите-членки могат, обаче, да изключват от освобождаването, предвидено в първа алинея, първо изречение, стоките, които са внесени в рамките на продажба по пощата.“

Общ европейски данък върху дохода?

EurActiv съобщава за проект на финансовата рамка 2014-2020. Интересната част е намекнатата идея за замяна на част от приходите в бюджета на ЕС (главно от ДДС) с нещо, което би могло да се нарече европейски данък общ доход. Едно от съображенията на Комисията явно е, че финансирането на бюджета на ЕС от ДДС е неразбираемо за европейските граждани.

Наистина смела идея.

Предложение за данъчна координация по ДДС

Европейската комисия е приела предложение за преработка на Регламент (ЕО) № 1798/2003 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност разширявайки правната рамка за обмен на информация и сътрудничество между данъчните власти.

Един от новите елементи е създаването на Еврофиск, който да позволи много бързия обмен на целева информация между всички държави членки, както и провеждането на общи стратегически анализи и оценка на риска.

Преработеният регламент предвижда, че държавите членки са солидарно отговорни за защитата на приходите от ДДС във всички държави членки.