Tag Archives: договори за продажба на стоки

Препоръка за жалби и запитвания на потребители

Препоръката на Комисията относно използването на хармонизирана методология за класифициране и докладване на жалби и запитвания на потребители е обнародвана в Официален вестник. Препоръката определя насоки за разглеждането на жалби във връзка с всякаква търговска реклама, насочена към потребителите и към сключените между търговците и потребителите договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги.