Tag Archives: Европейска сметна палата

Оценката на въздействието работи

Европейската сметна палата е приела доклад за използването на оценки на въздействието, подготвени от Европейската комисия, в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС. Основното заключение е, че оценката на въздействието е станала основен елемент от процеса на развитие на политики от Комисията и се използва от нея, за да бъдат по-добре подготвени нейните предложения. Оценките на въздействието на Комисията се предоставят систематично на Европейския парламент и Съвета, за да подкрепят вземането на решения в законодателния процес. Потребителите и в двете институции ги намират за полезни при обсъждането на предложенията на Комисията. Въпреки това оценките за въздействието, подготвени от Комисията, не се осъвременяват по време на законодателния процес, а Европейският парламент и Съветът рядко са извършвали собствени оценки на въздействието на собствените си поправки. Това е важна констатация, доколкото предложенията на Комисията понякога претърпяват съществени изменения в рамките на законодателния процес.

Позитивен доклад за изпълнението на бюджета на ЕС за 2008 г.

Европейската сметна палата е изготвила цялостно позитивен доклад за изпълнението на бюджета на ЕС за 2008 г. Съществено е намалял процентът грешки в сектора „Земеделие и природни ресурси”.

За България основните забележки са относно управлението и контрола на фондовете за земеделие – както предприсъединителните фондове, така и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) след присъединяването.