Tag Archives: Европейски банков орган

Обнародван е законодателният пакет на ЕС за финансова регулация и надзор

Целият законодателен пакет за финансова регулация и надзор на финансовите пазари е обнародван в Официален вестник. Съдържанието на пакета:

1. Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

Регламент 1092/2010 създава Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), обединяваща участниците, упражняващи финансов надзор на национално равнище и на равнището на ЕС, които да действат като мрежа. Създава се Европейски съвет за системен риск (ЕССР) като нов, независим орган за всички финансови сектори и гаранционни схеми. ЕССР отговаря за упражняването на пруденциалния надзор на макроравнище в Съюза и няма юридическа правосубектност. ЕССР е част от ЕСФН, чиято цел е да осигури надзора върху финансовата система на Съюза. ЕСФН се състои от:

  • а) ЕССР;
  • б) Европейския банков орган;
  • в) Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;
  • г) Европейския орган за ценни книжа и пазари;
  • д) Съвместния комитет на европейските надзорни;
  • е) компетентните или надзорните органи в държавите-членки.

2. Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски банков орган

Регламент 1093/2010 създава Европейски банков орган (ЕБО). ЕБО има доста широки правомощия, включително предотвратяване на регулаторния арбитраж, гарантиране наличието на равнопоставеност, засилване на международната надзорна координация в полза на икономиката като цяло, насърчаване на сближаването на надзорните практики и предоставянето на съвети на институциите на ЕС в областта на регулирането и надзора на банковата дейност, плащанията и електронните пари, както и по свързани с това въпроси в областта на корпоративното управление, одита и финансовото отчитане. ЕБО също така може временно да забрани или ограничи определени финансови дейности, които представляват заплаха за правилното функциониране и за целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на ЕС.

3. Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Регламент 1094/2010 създава Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). ЕОЗППО има същите правомощия като ЕБО, но в областта на дейност на застрахователните и презастрахователните предприятия, финансовите конгломерати, институциите за професионално пенсионно осигуряване и застрахователните посредници.

4. Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

Регламент 1095/2010 създава Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). ЕОЦКП има същите правомощия като ЕБО, но в областта на на участниците на финансовите пазари, включително по въпроси на корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, предложенията за поглъщане, клиринга, сетълмента и деривативите.

5. Директива 2010/78/ЕС

Директива 2010/78/ЕС промени засягат определянето на обхвата на някои правомощия на европейските надзорни органи (ЕНО), включването на определени правомощия, установени в правните актове на ЕС, както и изменения с цел осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на ЕНО в рамките на ЕСФН.

6. Регламент (ЕС) № 1096/2010 за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск

Регламент 1096/2010 включва разпоредби относно участието на ЕЦБ в дейността на ЕСРБ, включително оказването на административна и подкрепа предоставяне на статистическа информация.

 

 

Предложения на Европейския парламент за финансовата регулация и земеделието

Европейският парламент очертава политическите си предпочитания по два важни въпроса – финансовата регулация и Общата селскостопанска политика (ОСП).

По отношение на финансовата регулация ЕП иска засилване на правомощията на европейските агенции за надзор – Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално и пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Парламентът иска европейските агенции за надзор да могат вземат преки решения по отношение на дейността на дадена финансова институция (като банка например), в случай, че националният надзорен орган не е успял да промени някои от нейните практики, считани за рискови. Според ЕП те трябва също така да имат правомощия да уреждат спорове между националните надзорни органи.

По отношение на Общата селскостопанска политика Европейският парламент казва, че финансирането трябва „поне да се запази през следващия финансов период” (2013-2020). Евродепутатите призовават за по-обективни критерии за предоставяне на директни плащания както за да се намалят различията между държавите членки с оглед на неподходящата основа за плащане на хектар, така и да се отчетат регионалните разлики. Според Парламента правилата за географска идентификация на произхода трябва да се засилят и прилагат по-всеобхватно. ЕП предлага подобряване на пазарната позиция на производителите във веригата на доставките на храни спрямо търговците на дребно и другите участници, както и подобряване на прозрачността. Тази позиция на Парламента е в унисон с позицията на някои държави членки, които се противопоставят на по-радикална реформа на ОСП. Европейската комисия и други държави членки обаче смятат, че финансирането на ОСП трябва да бъде намалено, а средствата да се използват другаде за подобряване на общата конкуретноспособност на ЕС.

Три нови европейски органа за финансов надзор

Съветът учреди три нови органа за финансов надзор на микро-равнище: Европейски банков орган, Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейски орган за застраховане и професионално и пенсионно осигуряване.

Предвижда се новите надзорни органи да работят съвместно с националните финансови надзорни институции на държавите-членки и решенията им да бъдат правно обвързващи.