Tag Archives: Европейски орган за ценни книжа и пазари

Обнародван е законодателният пакет на ЕС за финансова регулация и надзор

Целият законодателен пакет за финансова регулация и надзор на финансовите пазари е обнародван в Официален вестник. Съдържанието на пакета:

1. Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

Регламент 1092/2010 създава Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), обединяваща участниците, упражняващи финансов надзор на национално равнище и на равнището на ЕС, които да действат като мрежа. Създава се Европейски съвет за системен риск (ЕССР) като нов, независим орган за всички финансови сектори и гаранционни схеми. ЕССР отговаря за упражняването на пруденциалния надзор на макроравнище в Съюза и няма юридическа правосубектност. ЕССР е част от ЕСФН, чиято цел е да осигури надзора върху финансовата система на Съюза. ЕСФН се състои от:

 • а) ЕССР;
 • б) Европейския банков орган;
 • в) Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;
 • г) Европейския орган за ценни книжа и пазари;
 • д) Съвместния комитет на европейските надзорни;
 • е) компетентните или надзорните органи в държавите-членки.

2. Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски банков орган

Регламент 1093/2010 създава Европейски банков орган (ЕБО). ЕБО има доста широки правомощия, включително предотвратяване на регулаторния арбитраж, гарантиране наличието на равнопоставеност, засилване на международната надзорна координация в полза на икономиката като цяло, насърчаване на сближаването на надзорните практики и предоставянето на съвети на институциите на ЕС в областта на регулирането и надзора на банковата дейност, плащанията и електронните пари, както и по свързани с това въпроси в областта на корпоративното управление, одита и финансовото отчитане. ЕБО също така може временно да забрани или ограничи определени финансови дейности, които представляват заплаха за правилното функциониране и за целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на ЕС.

3. Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Регламент 1094/2010 създава Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). ЕОЗППО има същите правомощия като ЕБО, но в областта на дейност на застрахователните и презастрахователните предприятия, финансовите конгломерати, институциите за професионално пенсионно осигуряване и застрахователните посредници.

4. Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

Регламент 1095/2010 създава Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). ЕОЦКП има същите правомощия като ЕБО, но в областта на на участниците на финансовите пазари, включително по въпроси на корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, предложенията за поглъщане, клиринга, сетълмента и деривативите.

5. Директива 2010/78/ЕС

Директива 2010/78/ЕС промени засягат определянето на обхвата на някои правомощия на европейските надзорни органи (ЕНО), включването на определени правомощия, установени в правните актове на ЕС, както и изменения с цел осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на ЕНО в рамките на ЕСФН.

6. Регламент (ЕС) № 1096/2010 за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск

Регламент 1096/2010 включва разпоредби относно участието на ЕЦБ в дейността на ЕСРБ, включително оказването на административна и подкрепа предоставяне на статистическа информация.

 

 

Предложения относно късите продажби, суапите за кредитно неизпълнение и дериватите

Европейската комисия е направила нови предложения за регулация на късите продажби и суапите за кредитно неизпълнение (СКН), и търговията с деривати. Основните моменти:

Къси продажби:

 • Мерки за увеличаване на прозрачността – инвеститорите ще трябва да оповестяват значителните си нетни къси позиции в акции пред регулаторния орган при достигането на определен праг (0,2 % от емитирания акционерен капитал) и пред участниците на пазара — при достигането на по-висок праг (0,5 %);
 • На националните регулаторни органи се предоставят ясни правомощия в извънредни случаи временно да ограничават или да забраняват късите продажби на всеки финансов инструмент ;
 • Ако цената на даден финансов инструмент спадне значително в рамките на един ден, националните регулаторни органи ще имат правомощието да ограничат късите продажби на този инструмент до края на следващия ден за търговия;
 • Въвеждат се изисквания за участие в непокрити къси продажби;
 • Мерките, приети от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) в съответствие с правомощията му за намеса на пазара ще имат преимущество пред мерките, предприети от национален орган.

СКН:

 • По-голяма прозрачност, така че лицата със значими непокрити СКН позиции по отношение на държавни дългове ще информират регулаторите за тези позиции. Това ще позволи на регулаторите да установят кога подобни позиции създават системни рискове или се използват за злоупотреба;
 • Правомощия за регулаторите да получават информация в отделни случаи относно транзакции на СКН;
 • Правомощия за интервенция в изключителни случаи за компетентните органи да забранят или ограничат използването на СКН. Подобни мерки ще имат временен характер и ще се съгласуват с ЕОЦКП.

Търговия с деривати:

 • Търговията с извънборсови деривати в ЕС ще се съобщава на централни центрове за данни, известни като депозитари;
 • Клирингът на стандартизираните (т.е. покриващи определени предварителни изисквания) извънборсови деривати ще се осъществява от клирингови къщи-централни контрагенти;
 • Участниците на пазара трябва да гарантират, че измерват, наблюдават и ограничават риска от човешка грешка, например чрез използването на електронни средства за потвърждаването на условията на договорите за извънборсови деривати.

Предложения на Европейския парламент за финансовата регулация и земеделието

Европейският парламент очертава политическите си предпочитания по два важни въпроса – финансовата регулация и Общата селскостопанска политика (ОСП).

По отношение на финансовата регулация ЕП иска засилване на правомощията на европейските агенции за надзор – Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално и пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари. Парламентът иска европейските агенции за надзор да могат вземат преки решения по отношение на дейността на дадена финансова институция (като банка например), в случай, че националният надзорен орган не е успял да промени някои от нейните практики, считани за рискови. Според ЕП те трябва също така да имат правомощия да уреждат спорове между националните надзорни органи.

По отношение на Общата селскостопанска политика Европейският парламент казва, че финансирането трябва „поне да се запази през следващия финансов период” (2013-2020). Евродепутатите призовават за по-обективни критерии за предоставяне на директни плащания както за да се намалят различията между държавите членки с оглед на неподходящата основа за плащане на хектар, така и да се отчетат регионалните разлики. Според Парламента правилата за географска идентификация на произхода трябва да се засилят и прилагат по-всеобхватно. ЕП предлага подобряване на пазарната позиция на производителите във веригата на доставките на храни спрямо търговците на дребно и другите участници, както и подобряване на прозрачността. Тази позиция на Парламента е в унисон с позицията на някои държави членки, които се противопоставят на по-радикална реформа на ОСП. Европейската комисия и други държави членки обаче смятат, че финансирането на ОСП трябва да бъде намалено, а средствата да се използват другаде за подобряване на общата конкуретноспособност на ЕС.

Инициативи на Европейската комисия за финансова регулация

Комисията дава началото на група инициативи за регулиране на финансовите пазари.

Комисията предлага по-централизирана система за контрол на агенциите за кредитен рейтинг на ниво Европейски съюз. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) ще бъде натоварен с изключителната компетентност за контрол на агенциите за кредитен рейтинг, регистрирани на ниво Европейски съюз. ЕОЦКП ще има правото да изисква информация, да започва разследвания и да извършва проверки на място.

Комисията също така започва обществено обсъждане по Зелената книга за подобряване на корпоративното управление на финансовите институции. Зелената книга очертава възможни начини за решаване на следните въпроси:

 • Как да се подобри функционирането и състава на бордовете на директорите на финансовите институции, за да се подобри техния контрол върху мениджмънта на високо ниво;
 • Как да се установи култура на риска на всички нива във финансовите институции така, че да се гарантира, че се вземат предвид дългосрочните интереси на бизнеса;
 • Как да се подобри участието на акционерите, финансовия надзор и външните одитори в корпоративното управление;
 • Как да се променят политиките за възнаграждаване така, че да се обезкуражи прекомерното поемане на риск.

В своето Съобщение за финансовите услуги 2010-2011 Комисията очертава оставащите предложения за финансова реформа, които трябва да се приложат за да се изпълнят ангажиментите на ЕС пред Г-20:

 • Предложения за подобряване на пазарите на деривативни инструменти;
 • Мерки за късите продажби и суапове за осигуряване срещу кредитен риск (credit default swaps);
 • Подобряване на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID);
 • Изменения в директивата относно схемите за гарантиране на депозити и директивата за схемите за компенсиране на инвеститорите;
 • Законодателни предложения за комбинираните инвестиционни продукти за потребители;
 • Изменения на директивата за манипулиране на пазара;
 • Изменения на директивата за изискванията към капитала (CRD IV) – за подобряване на качеството и количеството на капитала на банките, въвеждане на капиталови буфери и гарантиране на натрупването на капитал в по-добри времена;
 • План за действие за управлението на кризи, водещ до законодателни предложения за предотвратяването на фалит на банки и справянето с проблемни ситуации.

Три нови европейски органа за финансов надзор

Съветът учреди три нови органа за финансов надзор на микро-равнище: Европейски банков орган, Европейски орган за ценни книжа и пазари и Европейски орган за застраховане и професионално и пенсионно осигуряване.

Предвижда се новите надзорни органи да работят съвместно с националните финансови надзорни институции на държавите-членки и решенията им да бъдат правно обвързващи.