Tag Archives: екосистеми

Критерии за доброто екологично състояние на морските води

Европейската комисията прие решение, с което се определят критериите, необходими за постигане на добро екологично състояние на моретата в Европа. Решението на Комисията относно критериите за добро екологично състояние на морските води отделя специално внимание на различните аспекти на морските екосистеми, включително биологичното разнообразие, рибните популации, еутрофикацията („цъфтеж на водата“), замърсителите и шума.

Държавите-членки сега трябва да разработят морски стратегии, които да служат като план за действие за прилагане на основания на екосистемите подход за управление на човешката дейност.

Дали да има биоразнообразие в ЕС?

Заключенията на Съвета за биоразнообразието разкриват обезсърчаваща истина: проваляме се в спазването на собствените си цели за предотвратяване на загубата на биоразнообразие. Документът казва, че целите и на ЕС, и на глобално ниво за биоразнообразието 2010 г. не са постигнати и че загубата на биоразнообразие продължава с неприемлива скорост, причиняваща много сериозни екологични, икономически и социални последици.

Според заключенията основните причини са непълното приложение на някои правни инструменти, непълната и некачествена интеграция на целите в секторните политики, недостатъчно научно познание и празнини в знанията, недостатъчно финансиране, липса на допълнителни ефективни и целеви инструменти за справяне с конкретни проблеми и недостатъци в комуникацията и образованието с оглед на подобряване на осведомеността за проблема.

Какво прави Съветът – определя нова основна цел за спиране на загубата на биоразнообразие в ЕС до 2020 г. Идеята е да се разработи Стратегия за биоразнообразието след 2010 г., която да установи ниво за оценка на спирането на загубата на биоразнообразие и неговото възстановяване, да предложи подцели и да определи необходимите, възможни и ефективни мерки и дейности за постигането на тези цели.

Надявам се, че този нов подход ще бъде успешен. насърчен съм от разбирането на Съвета, че е необходимо да се подобри работата по икономическата оценка на услугите, предоставяни от биоразнообразието и екосистемите с цел включването на тази оценка в определянето и изпълнението на политики.

Да се надяваме, че ще последват подходящи действия.

Оценка на услугите от екосистемите

TEEB – изследователски проект за икономиката на екосистемите и биоразнообразието, беше иницииран от Германия и Европейската комисия, за да разработи глобално изследване за икономическите последици от загубата на биоразнообразие. Публикуван е нов доклад, който обобщава основните констатации от изследването. Те са:

1. Оценката на екосистемите има икономически смисъл

Загубите в природата имат директни икономически последици, които ние систематично подценяваме.

2. Важно е да се измерва природата и биоразнообразието

Развитието на капацитет за изследване и наблюдение на биоразнообразието, екосистемите и предоставяните от тях услуги, е основна стъпка към по-добро управление на природния капитал.

3. Инвестициите в природата се отплащат

Инвестирането в природния капитал поддържа голям кръг от икономически сектори и поддържа и разширява възможностите ни за икономически растеж и устойчиво развитие.

4. Трябва да бъде отчетено социалното измерение при развиването на успешни стратегии за защита на биоразнообразието

Социалното измерение включва гаранции, че за опазването на биоразнообразието плащат правилните хора – и на локално, и на глобално равнище. То също включва отчитане на правата на собственост и ползване, за да бъдат избегнати сътресения при прехода.

5. Природата е актив за бъдещи икономически стратегии

Услугите, предоставяни от биоразнообразието и екосистемите, са природни активи с основна роля за бъдещите икономически стратегии за насърчаване на растеж и просперитет.