Tag Archives: ЕОЦКП

Обнародван е законодателният пакет на ЕС за финансова регулация и надзор

Целият законодателен пакет за финансова регулация и надзор на финансовите пазари е обнародван в Официален вестник. Съдържанието на пакета:

1. Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск

Регламент 1092/2010 създава Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), обединяваща участниците, упражняващи финансов надзор на национално равнище и на равнището на ЕС, които да действат като мрежа. Създава се Европейски съвет за системен риск (ЕССР) като нов, независим орган за всички финансови сектори и гаранционни схеми. ЕССР отговаря за упражняването на пруденциалния надзор на макроравнище в Съюза и няма юридическа правосубектност. ЕССР е част от ЕСФН, чиято цел е да осигури надзора върху финансовата система на Съюза. ЕСФН се състои от:

  • а) ЕССР;
  • б) Европейския банков орган;
  • в) Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване;
  • г) Европейския орган за ценни книжа и пазари;
  • д) Съвместния комитет на европейските надзорни;
  • е) компетентните или надзорните органи в държавите-членки.

2. Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски банков орган

Регламент 1093/2010 създава Европейски банков орган (ЕБО). ЕБО има доста широки правомощия, включително предотвратяване на регулаторния арбитраж, гарантиране наличието на равнопоставеност, засилване на международната надзорна координация в полза на икономиката като цяло, насърчаване на сближаването на надзорните практики и предоставянето на съвети на институциите на ЕС в областта на регулирането и надзора на банковата дейност, плащанията и електронните пари, както и по свързани с това въпроси в областта на корпоративното управление, одита и финансовото отчитане. ЕБО също така може временно да забрани или ограничи определени финансови дейности, които представляват заплаха за правилното функциониране и за целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на ЕС.

3. Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване

Регламент 1094/2010 създава Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО). ЕОЗППО има същите правомощия като ЕБО, но в областта на дейност на застрахователните и презастрахователните предприятия, финансовите конгломерати, институциите за професионално пенсионно осигуряване и застрахователните посредници.

4. Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

Регламент 1095/2010 създава Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). ЕОЦКП има същите правомощия като ЕБО, но в областта на на участниците на финансовите пазари, включително по въпроси на корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, предложенията за поглъщане, клиринга, сетълмента и деривативите.

5. Директива 2010/78/ЕС

Директива 2010/78/ЕС промени засягат определянето на обхвата на някои правомощия на европейските надзорни органи (ЕНО), включването на определени правомощия, установени в правните актове на ЕС, както и изменения с цел осигуряване на гладкото и ефективно функциониране на ЕНО в рамките на ЕСФН.

6. Регламент (ЕС) № 1096/2010 за възлагане на Европейската централна банка на специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск

Регламент 1096/2010 включва разпоредби относно участието на ЕЦБ в дейността на ЕСРБ, включително оказването на административна и подкрепа предоставяне на статистическа информация.