Tag Archives: заключения

Заключения на Съвета по Механизма за сътрудничество и проверка

Съветът прие заключенията си по Механизма за сътрудничество и проверка за България и Румъния.

Съветът подчертава необходимостта от повече съществени резултати в разследването, обвинението и осъждането на случаите на корупция на високо ниво и организирана престъпност, за да се гарантира дългосрочна промяна в България.

Съветът посочва, че механизмът следва да продължи „до постигане на резултатите, очаквани от тази рамка [на сътрудничество]”.

Заключения на Европейския съвет – юни 2009 г.

Заключенията на Европейския съвет от юни 2009 г. съдържат няколко важни въпроса.

Договор от Лисабон

Към заключенията са приложени решение и декларация относно въпросите на ирландското правителство около ратификацията на Договора от Лисабон. Според заключенията решението на Европейския съвет е правнообвързващо, не изисква нова ратификация на Договора от Лисабон и ще бъде приложено като протокол към учредителните договори при ратификацията на следващото разширяване на ЕС.

Председател на Европейската комисия

Държавните и правителствени ръководители определиха Жозе Мануел Барозо като кандидат, който възнамеряват да предложат за председател на ЕК.

Икономически и финансови въпроси

Одобрява се предложението за създаване на Европейски съвет за системния риск, който да наблюдава и оценява потенциалните заплахи за финансовата стабилност. Европейският съвет препоръчва и създаването на Европейска система на органите за финансов надзор, състояща се от три нови европейски надзорни органи.

Промени в климата и устойчиво развитие

Според Европейския съвет всички страни, освен най-слабо развитите, трябва да допринесат за финансирането на борбата срещу измененията на климата в развиващите се страни,на основата на общи, всеобхватни и конкретни правила за този принос.

Заключения от пролетното заседание на Европейския съвет

Заключенията от пролетното заседание на Европейския съвет са доста всеобхватни. Обощение на най-важните въпроси:

Икономическата криза

Съветът на ЕС ще да оцени ефективността на предприетите мерки, както и цялостното състояние във връзка със стабилността и функционирането на финансовите пазари, и ще докладва на заседанието на Европейския съвет през юни 2009 г. Европейският съвет счита, че докладът на групата на високо равнище относно финансовия надзор, председателствана от Жак де Ларозиер, представлява основа за действие за да се подобри регулирането и надзорът на финансовите институции в ЕС.

ЕС ще представи обща позиция на срещата на върха на Г20 в Лондон, настоявайки:

  • За приоритетно възстановяване функционирането на кредитните пазари и улесняване на притока от кредитни средства за икономиката;
  • Да се избягват всякакви форми на протекционизъм;
  • Да се осигури подходящо регулиране и надзор за всички финансови пазари, продукти и участници;
  • Да се провежда решителна борба с отклонението от данъчно облагане, финансовите престъпления, изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Енергетика и климат

Европейският съвет реши да продължи дискусиите си относно конференцията в Копенхаген по изменението на климата на своето заседание през юни 2009 г.

Европейска политика за съседство

Европейскияют съвет прие специална декларация с оглед на срещата на върха за поставяне на начало на Източното партньорство на 7 май 2009 г.