Tag Archives: защита на притежателите на застрахователни полици

Предложения за гарантиране на влоговете и обезщетение на инвеститорите

Европейската комисия предлага изменения на правния режим на схемите за гарантиране на влоговете, схемите за обезщетение на инвеститорите и започва обществено допитване относно вариантите за подобряване на защитата на притежателите на застрахователни полици.

По отношение на схемите за гарантиране на влоговете Комисията предлага:

  • Увеличаване на тавана на защита до 100 000 EUR до края на 2010 г.;
  • Банковите вложители ще получават парите си в срок от седем дни;
  • Схемите за гарантиране на влоговете в страната по местожителство ще оказват административна подкрепа за искания за възстановяване на влогове от неплатежоспособна банка от друга държава членка;
  • Нов стандартен и лесен за разбиране формуляр за схемите за гарантиране на депозитите;
  • Четири етапа на финансиране на схемите за гарантиране на депозитите – ex-ante финансиране, ex-post вноски, взаимно кредитиране между схемите за гарантиране на депозитите и извънредни източници на финансиране.

По отношение на обезщетението на инвеститорите в инвестиционни схеми промените са:

  • Повишаване на защитата до 50 000 EUR на инвеститор;
  • Обезщетение най-късно 9 месеца след отказа на инвеститорското дружество да върне активите;
  • Минимално целево равнище на финансиране на фондовете за защита, , което трябва да бъде предварително изцяло обезпечено със средства;
  • Увеличаване на приложното поле на защита за случаите на неплатежоспособност на трето лице – попечител или депозитар.