Tag Archives: изменение на климата

Три варианта за бъдещето на Общата селскостопанска политика

Европейската комисия е приела съобщение относно „Общата селскостопанска политика (ОСП) към 2020 г. — посрещане на предизвикателствата на бъдещето, свързани с храните, природните ресурси и територията“.

Комисията очертава три основни възможности за реформа:

  1. преодоляване на най-неотложните за отстраняване недостатъци в рамките на ОСП чрез постепенни промени;
  2. превръщане на ОСП в една по-екологична, по-справедлива, по-оптимална и по-ефективна политика; и
  3. прекратяване на подпомагането на доходите и пазарните мерки и фокусиране върху целите, свързани с околната среда и изменението на климата.

И в 3-те варианта Комисията предвижда запазване на настоящата система от два стълба — 1-ви стълб (който обхваща преките плащания и пазарните мерки, където правилата са ясно определени на равнище ЕС) и 2-ри стълб (който се състои от многогодишни мерки за развитие на селските райони, където рамката на вариантите е определена на равнище ЕС, но окончателният избор на схемите е оставен на държавите-членки или на регионите при съвместно управление). Друг общ за 3-те варианта елемент е идеята, че бъдещата система за преки плащания не може да се основава на минали референтни периоди, а трябва да е обвързана с обективни критерии.

CAP blog цитира първоначалната критична оценка на Националния фермерски съюз на Великобритания и обещава още анализи в следващите дни. Capreform също прави задълбочен анализ на съобщението.

 

 

 

Помощта за изменението на климата – недостатъчна?

Financial Times съобщава, че Европейският съюз планира да отдели 15 милиарда евро годишно за подпомагане на бедните държави за справяне с ефектите от изменението на климата.

Според FT това предложение не отговаря на исканията на развиващите се държави. В допълнение според вестника предложението е формулирано така, че да допусне използването и на помощта за развитие, предоставяна от ЕС, като част от приноса на съюза за справяне с измененията в климата. Тази идея се оспорва от неправителствените организации, използващи помощта за развитие.

Въпросът за помощта, необходима на развиващите се страни за намаляване на техните емисии и адаптиране към въздействието на изменението на климата, е един от четирите основни политически теми на срещата в Копенхаген, формулирани от Иво де Боер, изпълнителният секретар на Рамковата Конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC).

Анализ: ЕС няма да се разпадне поради кризата

Justin Vaïsse от Brookings Institution анализира в нова статия последиците от икономическата криза за Европейския съюз. Той отхвърля идеите за възход на национализма и популизма, края ма вътрешния пазар, дезинтеграцията на еврозоната или нова желязна завеса между изтока и запада в ЕС.

Vaïsse мисли, че основната заплаха е „мекото разделяне” на ЕС. Тази заплаха може да се реализира при суспендиране на Пакта за стабилност и растеж, и то ако лидерството в ЕС остане слабо и фрагментирано.

Авторът вижда много повече възможности за излизане на ЕС от кризата, по-силен от преди. Той смята, че кандидатите за членство имат силна мотивация да се присъединят към Съюза, както и държавите членки – към еврозоната. Според него ЕС има сериозни предимства в отделни области, например по отношение на предотвратяването на и адаптацията към измененията в климата.

Той хвали ЕЦБ за дейността на банката по време на финансовата криза и е много критичен относно лидерството на председателя на Комисията – Барозо и чешкото председателство на ЕС.

Основната теза на Vaïsse е, че ЕС е „твърде интегриран, за да се разпадне”.

Съветът окончателно прие пакета климат-енергетика

Съветът на ЕС формално прие пакета законодателни предложения „климат-енергетика“ и те вече могат да бъдат обнародвани в Официален вестник.