Tag Archives: инвестиционни фондове

Нови правила за инвестиционните фондове в ЕС

Съветът одобри нова Директива относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК – UCITS).

Най-важните цели на директивата са:

  • подобряване на информацията за инвеститорите чрез създаването на стандартизиран обобщаващ документ – „Основна информация за инвеститора”; формата на документа ще се тества с клиенти преди да бъде одобрен;
  • единен европейски паспорт на управляващото дружество на ПКИПЦК – управляващо дружество в една държава членка ще може да управлява фондове в друга държава членка;
  • улесняване на трансграничния маркетинг на ПКИПЦК чрез опростяване на административните процедури;
  • улесняване на трансграничните сливания на фондове – разрешението ще се дава само от един надзорен орган в сътрудничество с другия надзорен орган;
  • улесняване на обединяването на активи – създаване на рамка за системата главни-захранващи структури когато един фонд инвестира над 85% от активите си в друг фонд;
  • укрепване на надзора на ПКИПЦК и на управляващите ги дружества чрез засилено сътрудничество на надзорните органи – директивата насърчава обмена на информация; хармонизира правомощията на надзорните органи; позволява извършването на проверки на място; механизми за консултация и взаимна помощ при определянето на имуществени санкции.