Tag Archives: Комитет на регионите

Доклад за застаряването на Комитета на регионите

Докладът за застаряването на Комитета на регионите за 2009 г. съдържа интересни предложения за справяне със застаряването на населението в Европейския съюз. Темата е много важна с оглед на факта, че 9 от 10-те държави с най-старо население в света са държави членки на ЕС. (NB – името на доклада е сбъркано, става дума за техническа грешка).

Докладът предлага три основни приоритета:

1. остаряване в добро здраве;

2. заетост и производителност; и

3. достъпност на услугите и съоръженията

Идеята е тези приоритети да се включат в стратегията Европа 2020.

Нов Правилник за дейността на Комитета на регионите

Новият Правилник за дейността на Комитета на регионите е обнародван в Официален вестник.

Бяла книга за многостепенното управление

Публикувана е Бялата книга на Комитета на регионите за многостепенното управление.

Според бялата книга многостепенното управление означава координирани действия на Съюза, на държавите-членки и на регионалните и местните власти, основаващи се на партньорство и имащи за цел разработване и прилагане на политиките на Европейския съюз .

Докладът препоръчва създаване на подходящи инструменти в помощ на пряката демокрация в регионите. Препоръчва се също систематизиране на анализа на териториалното въздействие на законодателните и незаконодателните предложения на Общността.