Tag Archives: мониторинг

Доклад за мониторинга на прилагането на правото на ЕС за 2009 г.

Комисията публикува доклада си за мониторинга на прилагането на правото на ЕС за 2009 г. Докладът очертава основните тенденции в прилагането и изпълнението на правото на ЕС през 2009 г.

Към края на 2009 г. Комисията е била в процес на разглеждане на над 2900 жалби и случаи на нарушения. Около 77 % от жалбите са били приключени преди първата формална стъпка по процедурата за установяване на нарушение, около 12 % от общия брой са били приключени преди представянето на обосновано становище и още 7 % преди произнасянето на решение от Съда на ЕС. Средният срок, необходим за разглеждането на нарушения, считано от момента на регистриране на случая до внасянето на жалбата в Съда на Европейския съюз по силата на член 258 от ДФЕС, е намалял от около 27 месеца на 24 месеца.

Според Комисията късното транспониране и докладване продължават да представляват широко разпространен и системен проблем, който засяга както техническото актуализиране на важни мерки за промишлеността на ЕС и приоритетните политики на ЕС, така и мерки от интерес за гражданите.

Комисията подчертава значението на използването на таблиците за съответствие и експертните групи за подобряването на своето сътрудничество с държавите членки относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС.

Комисията възнамерява да преразгледа общата си политика за регистриране на жалбите и отношения с жалбоподателите, като отчете натрупания опит по време на текущото изпитване на новите методи. Според Комисията хоризонтални инструменти като SOLVIT и „Пилот ЕС“ продължават да се развиват и да доказват своите предимства, разрешавайки в бързи срокове проблеми, пред които са изправени гражданите и бизнеса.

Комисията също така възнамерява да увеличи използването на проверки на място в други области като безопасност и сигурност на транспорта, където те играят важна роля при потвърждаване тълкуването на закона и осигуряване на правилното му прилагане, потвърждавайки сериозен ангажимент за постигането на резултати.

Мониторинг на законността: България и Румъния

Публикацията на CEPS: “Safeguarding the Rule of Law in an Enlarged EU: The Cases of Bulgaria and Romania” от Susie Alegre, Ivanka Ivanova and Dana Denis-Smith разглежда множеството аспекти на взаимодействието между ЕС, Съвета на Европа, ООН и др. от една страна, и България и Румъния от друга, по въпросите на законността, правораздаването и противодействието на организираната престъпност и корупцията.

Докладът съдържа синтезната част и две отделни глави за България и Румъния. Автор на главата за България е Иванка Иванова от институт „Отворено общество”.

Докладът представя коректна картина на продължаващите усилия за установяване на принципа на законност в двете държави. Правилно се посочва, че категоричният правен инструмент при системно нарушаване на принципа на законността в ЕС е приложението на чл. 7 ДЕС (суспендиране на членството). Авторите смятат, че са необходими по-конкретни критерии и процесуални указания за прилагане на чл. 7 ДЕС.

Важна препоръка на доклада е, че мониторингът за спазване на принципа на законността в ЕС следва да се фокусира основно върху наказателното правораздаване.

В частта за България има един разбираем пропуск относно правния режим на политическите партии – доколкото наистина недопустимите изменения в Закона за избор на народни представители бяха окончателно приети след публикуването на доклада.