Tag Archives: новини

Déjà vu – българската идея за референдум за новините на турски

В състояние на déjà vu съм – след швейцарския референдум за забрана на минаретата сега имаме идея за национален референдум по въпроса дали да продължи или спре излъчването на новини на турски език по Българската национална телевизия.

Точно както при швейцарския референдум ще се фокусирам само върху правните последици.

Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС, Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2009г.) позволява провеждането на национален референдум за пряко решаване от гражданите на въпроси с национално значение от компетентността на Народното събрание. Ако четем Конституцията относно правомощията на Народното събрание (чл. 84) и ЗПУГДВМС , чл. 9, ал. 6 изглежда, че като резултат от този референдум трябва да последва приемането на закон от Народното събрание, който изрично да забрани излъчването на новини на турски език по БНТ. Ще спра с анализа на българското конституционно право дотук. Моите български колеги би трябвало да разберат за какво говоря.

Но освен Конституцията на Република България имаме Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (РКЗНМ, обн., ДВ, бр. 78 от 3.09.1999 г., в сила за Република България от 1.09.1999 г.). Нека прочетем чл. 6, алинея 4 от Конвенцията:

„4. В рамките на своите правни системи страните приемат подходящи мерки за улесняване достъпа до средствата за масово осведомяване на лицата, принадлежащи към национални малцинства, с цел насърчаване на търпимост и допускане на културен плурализъм.”

Обяснителният меморандум към Конвенцията казва:

“Тази алинея набляга на необходимостта от специални мерки с двойната цел да се улесни достъпа до средствата за масово осведомяване за лицата, принадлежащи към национални малцинства, и да се поощри търпимостта и културния плурализъм. Изразът „подходящи мерки“ е използван по причините, дадени в коментара по член 4, алинея 2 (вж.параграф 39), който използва същите думи. Алинеята допълва задължението, формулирано в последното изречение на член 9, алинея 1. Мерките, предвидени от тази алинея, могат, например, да се изразяват във финансиране на излъчванията за малцинствата или в производство на програми, занимаващи се с малцинствени проблеми и/или предлагащи диалог между групите, или в насърчаване, в рамките на редакционната независимост, на редактори и водещи да предоставят на националните малцинства достъп до своите средства за масово осведомяване.”

Доколкото разбирам ние сме разрешили излъчването на новини на турски език по БНТ с цел да приложим РКЗНМ , т.е. да изпълним международноправно задължение.

Сега ние искаме не само да спрем, но и да забраним излъчването на новини на турски език по БНТ (ще трябва да направим това със закон след като мярката бъде одобрена на национален референдум).

Моят прост въпрос е – правейки това, ще нарушим или пък няма да нарушим Рамковата конвенция за защита на националните малцинства?

Ще приветствам коментари от колеги – експерти по въпроса (НЕ се интересувам от пропаганда).

Update:  Според Дневник Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) е успяла да включи въпроса в дневния ред за пленарното заседание на Европейския парламент през януари 2010 г.