Tag Archives: обмен на информация

Предложение за данъчна координация по ДДС

Европейската комисия е приела предложение за преработка на Регламент (ЕО) № 1798/2003 относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност разширявайки правната рамка за обмен на информация и сътрудничество между данъчните власти.

Един от новите елементи е създаването на Еврофиск, който да позволи много бързия обмен на целева информация между всички държави членки, както и провеждането на общи стратегически анализи и оценка на риска.

Преработеният регламент предвижда, че държавите членки са солидарно отговорни за защитата на приходите от ДДС във всички държави членки.

Обмен на информация, получена от регистрите за съдимост на държавите членки

В Официален вестник е обнародвано Рамково решение 2009/315/ПВР относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите-членки.

Основната цел на Рамковото решение е да се подобри обменът на информация относно присъди и, когато има наложени такива и са въведени в регистрите за съдимост на осъждащата държава-членка, относно наказанието лишаване от право да се упражнява професия, наложено на граждани на ЕС.

С Решение 2009/316/ПВР се установява и компютъризирана Европейска информационна система за съдимост (ECRIS).

Това е важно развитие на правната уредба и ще има сериозни последици в контекста на Рамково решение 2008/675/ПВР за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода на новообразувани наказателни производства.