Tag Archives: обществени поръчки

Нова директива за енергийната ефективност на превозните средства

Новата Директива 2009/33/ЕО за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства е обнародвана в Официален вестник.

Директивата изисква възлагащите органи, възложителите при обществени поръчки, както и определени оператори да вземат предвид енергийните аспекти и въздействието върху околната среда през целия експлоатационен живот на превозните средства, при покупката на пътни превозни средства.