Tag Archives: оценка

Оценката на въздействието работи

Европейската сметна палата е приела доклад за използването на оценки на въздействието, подготвени от Европейската комисия, в процеса на вземане на решения от институциите на ЕС. Основното заключение е, че оценката на въздействието е станала основен елемент от процеса на развитие на политики от Комисията и се използва от нея, за да бъдат по-добре подготвени нейните предложения. Оценките на въздействието на Комисията се предоставят систематично на Европейския парламент и Съвета, за да подкрепят вземането на решения в законодателния процес. Потребителите и в двете институции ги намират за полезни при обсъждането на предложенията на Комисията. Въпреки това оценките за въздействието, подготвени от Комисията, не се осъвременяват по време на законодателния процес, а Европейският парламент и Съветът рядко са извършвали собствени оценки на въздействието на собствените си поправки. Това е важна констатация, доколкото предложенията на Комисията понякога претърпяват съществени изменения в рамките на законодателния процес.

Дали да има биоразнообразие в ЕС?

Заключенията на Съвета за биоразнообразието разкриват обезсърчаваща истина: проваляме се в спазването на собствените си цели за предотвратяване на загубата на биоразнообразие. Документът казва, че целите и на ЕС, и на глобално ниво за биоразнообразието 2010 г. не са постигнати и че загубата на биоразнообразие продължава с неприемлива скорост, причиняваща много сериозни екологични, икономически и социални последици.

Според заключенията основните причини са непълното приложение на някои правни инструменти, непълната и некачествена интеграция на целите в секторните политики, недостатъчно научно познание и празнини в знанията, недостатъчно финансиране, липса на допълнителни ефективни и целеви инструменти за справяне с конкретни проблеми и недостатъци в комуникацията и образованието с оглед на подобряване на осведомеността за проблема.

Какво прави Съветът – определя нова основна цел за спиране на загубата на биоразнообразие в ЕС до 2020 г. Идеята е да се разработи Стратегия за биоразнообразието след 2010 г., която да установи ниво за оценка на спирането на загубата на биоразнообразие и неговото възстановяване, да предложи подцели и да определи необходимите, възможни и ефективни мерки и дейности за постигането на тези цели.

Надявам се, че този нов подход ще бъде успешен. насърчен съм от разбирането на Съвета, че е необходимо да се подобри работата по икономическата оценка на услугите, предоставяни от биоразнообразието и екосистемите с цел включването на тази оценка в определянето и изпълнението на политики.

Да се надяваме, че ще последват подходящи действия.

Оценка на услугите от екосистемите

TEEB – изследователски проект за икономиката на екосистемите и биоразнообразието, беше иницииран от Германия и Европейската комисия, за да разработи глобално изследване за икономическите последици от загубата на биоразнообразие. Публикуван е нов доклад, който обобщава основните констатации от изследването. Те са:

1. Оценката на екосистемите има икономически смисъл

Загубите в природата имат директни икономически последици, които ние систематично подценяваме.

2. Важно е да се измерва природата и биоразнообразието

Развитието на капацитет за изследване и наблюдение на биоразнообразието, екосистемите и предоставяните от тях услуги, е основна стъпка към по-добро управление на природния капитал.

3. Инвестициите в природата се отплащат

Инвестирането в природния капитал поддържа голям кръг от икономически сектори и поддържа и разширява възможностите ни за икономически растеж и устойчиво развитие.

4. Трябва да бъде отчетено социалното измерение при развиването на успешни стратегии за защита на биоразнообразието

Социалното измерение включва гаранции, че за опазването на биоразнообразието плащат правилните хора – и на локално, и на глобално равнище. То също включва отчитане на правата на собственост и ползване, за да бъдат избегнати сътресения при прехода.

5. Природата е актив за бъдещи икономически стратегии

Услугите, предоставяни от биоразнообразието и екосистемите, са природни активи с основна роля за бъдещите икономически стратегии за насърчаване на растеж и просперитет.