Tag Archives: патентно право

Реформа на европейското патентно право

Съветът е приел нова рамка за реформиране на патентното право на ЕС. Одобрена е идеята за създаване на Европейски патентен съд, който ще има изключителна юрисдикция по отношение на гражданскоправни спорове относно нарушаването и валидността на европейските патенти. Предвижда се съдът да се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и регистър.